knowledge interchange format

(kif) – språk för utbyte av kunskap mellan datorprogram. Ingick på 1990-talet i en satsning på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap, oberoende av tillämpningar. Det ska kunna användas för kommunikation mellan datorprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. Ingår liksom kqml i amerikanska försvarsdepartementets satsning Knowledge sharing effort. – Arbetet utfördes på Stanford, och beskrivs i denna pdf.