knowledge interchange format

(KIF) – ett språk för utbyte av kunskap mellan datorprogram. Det ingick på 1990-talet i en satsning på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap i format som kan behandlas av datorer, oberoende av tillämpningar. KIF skulle kunna användas för kommunikation mellan datorprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. KIF ingick liksom KQML i amerikanska försvarsdepartementets satsning Knowledge sharing effort, KSE (inledd 1990, troligen avslutad 1993). – Arbetet utfördes på Stanford, och beskrivs i denna pdf.

[avslutat] [forskning och experimentell teknik] [informationshantering] [ändrad 19 november 2020]