dataskingring

(data dispersion) – det att företagsintern information sprids till utomstående, oavsiktligt eller genom tanklöshet. Det är ofta en bieffekt av användning av personlig utrustning (smarta mobiler, bärbara datorer) som kan anslutas till organisationens nätverk utan tillräcklig säkerhet. En annan orsak är att anställda utan att tänka sig för vidarebefordrar intern information till utomstående, till exempel genom att skicka mejl och mejlbilagor vidare till dem.

[data] [it-säkerhet] [6 maj 2020]

master

– inom it: 

  1. – anordning eller funktion som styr något annat (en slav eller sekundär). Kan översättas med styr- eller huvud-;
  2. original, källa – information som ska anses vara korrekt och som tillhandahålls för att andra informationsanvändare ska rätta sig efter den. (Se också en enda källa till sanning)

– Termen master har obehagliga associationer, i synnerhet i kombination med slave, och byts därför allt oftare ut mot leader – ledare eller primary – primär, även: main – huvud-. – Slave byts ut mot secondary – sekundärfollower – följare, replica – replik eller standby – reserv.

[hårdvara] [informationshantering] [språktips] [ändrad 2 november 2022]

en enda källa till sanning

principen att information ska hanteras så att varje uppgift finns bara på ett ställe och bara kan ändras på det stället. – En enda källa till sanning innebär att alla processer och funktioner som har behov av den uppgiften måste hämta den utan ändringar från den enda källan. Det kan göras med pekare. Principen en enda källa till sanning kan tillämpas på databaser, dokumentsamlingar och systemutveckling. – På engelska: single source of truth, SSOT.

[databaser] [systemutveckling] [ändrad 1 november 2021]

avkodning

översättning av data från en form till en annan; tolkning, uttydning. – Ordet avkodning används främst om översättning av sådan kod som inte används för att hemlighålla information för obehöriga (kryptering), utan som används som ett praktiskt sätt för överföring och sortering av information. Exempel på kod som avkodas är ASCII och artikelnummer i varukataloger. Avkodning kan också stå för tolkning av information i bredare bemärkelse.  – På engelska: decoding.– Översättning av krypterad text till klartext kallas för dekryptering.

[informationshantering] [kryptering] [ändrad 27 mars 2023]

DDA

förkortning för diarium, dokumenthantering och avvikelsehantering. En funktion främst i offentlig administration. – Ett diarium är en förteckning över inkomna och utgående skrivelser och andra dokument. Avvikelser är i detta sammanhang händelser som kan medföra risk eller skada eller som innebär att verksamheten inte uppfyller ställda krav eller inte efterlever lagar och regler, och som därför bör ägnas särskild uppmärksamhet.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på D] [informationshantering] [myndigheter] [20 juni 2019]