systemutveckling

(systems development, på svenska också: systemering) – utveckling av it‑system. I ett it-system kan det ingå applikationer, klienter, serverprogram, databaser, nätverk, funktioner för systemadministration och it-säkerhet, så kallade mellan­­program, webbservrar, webbsidor och annat. Många av de beståndsdelarna köps sedan länge som färdiga standardprodukter, men de behöver anpassas till organisationens behov och knytas samman i ett nätverk. – Systemut­veck­ling om­fattar en hel kedja från beställning till test och leverans av systemet. Man brukar tala om stegen krav­­speci­fi­ka­tion, användningsfall, analys, design, kodning och testning, men dessa görs numera sällan i tur och ordning. (Läs om vattenfallsmetoden kontra agil system­ut­veck­ling.) – I system­­utveckling skiljer man ibland mellan metoder och processer. En metod är ett sätt att, utifrån krav­speci­fi­ka­tionen, komma fram till hur det färdiga systemet ska se ut. Man tar fram en modell av det färdiga systemet (analys följt av design). En process utgår sedan från modellen och är en plan för hur utveck­lings­­arbetet ska gå till. Jäm­för med att göra ritningarna till ett hus (=metoden) och att planera byggandet av ett hus (=processen). I agil system­­ut­veck­ling är skillnaden mellan metod och process mindre relevant. – När man talar om programutveckling menar man ofta bara att man utvecklar ett enda program (en applikation). Det finns dock ingen skarp gräns mellan system­utveckling och programutveckling.

[systemutveckling] [ändrad 23 augusti 2018]