digital drake

benämning på storföretag som har en ledande ställning både inom och utanför it. – Vanliga exempel på digitala drakar är Amazon, Google och de kinesiska företagen Alibaba, Baidu och Tencent. Benämningen lanserades 2014 av analysföretaget Gartner (länk). Kännetecknande för digitala drakar är att de har:

 • – kraftfulla ekosystem;
 • – verksamhet i alla led av leveranskedjan (tillverkning, transporter…)
 • skalbarhet;
 • – en ledande position i branscher utanför it;
 • – stora investeringar i forskning och utveckling och:
 • – investerare som inte väntar sig snabb avkastning.

– På engelska: digital dragon. – Valet av ordet drake beror säkert på att drakar förknippas med Kina. I Kina anses drakar vara lyckobringande.

[företag] [ändrad 1 oktober 2021]

LLC

förkortning för limited liability company – en amerikansk bolagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Men till skillnad från vad som i USA kallas för corporations är ett LLC inte en juridisk person. Lagstiftningen om limited liability companies är olika i olika delstater. – Mer i Wikipedia.

[företagstyper] [förkortningar på L] [7 maj 2019]

distributör

 1. – mellanhand i försäljningskedjan, grossist: köper produkter från tillverkaren (eller från en annan distributör) och säljer dem vidare till återförsälj­are;
 2. – även: återförsäljare.

– På engelska: distributor.

[företagstyper] [handel] [ändrad 24 april 2017]

organisation

 1. – i denna ordlista används ordet organisation ofta i betydelsen företag, myndighet eller ideell or­ga­ni­sa­tion. I svenskt språkbruk brukar en organisation vara något som har medlemmar, men här kan en or­ga­ni­sa­tion alltså också vara något som har anställda;
 2. – ordet organisation kan också stå för hur något är organiserat, som i ordet organisationsschema.

[företag och ekonomi] [organisationer] [språktips] [ändrad 18 januari 2017]

vendor

 1. – säljare, leverantör – företag som säljer en produkt eller tjänst. – Ordet vendor kan också användas om alla slags försäljare (street vendor, book vendor), men det används i it‑branschen främst om företag som säljer produkter och tjänster direkt till slutkund. Företaget behöver inte ha tillverkat produkten, men ansvarar för den gentemot kunden. Det finns ingen skarp gräns mellan vendor, supplier och provider;
 2. – även: person som är anställd av en leverantör (vendor) men som arbetar hos företaget som har köpt produkten. Arbetsuppgiften kan vara installation, underhåll eller annat. Skillnaden mellan en vendor i denna betydelse och en person som är underentreprenör, eller anställd av en, kan vara liten. (Läs också om TVC.)

[arbetsmarknad] [företagstyper] [ändrad 19 december 2018]

supplier

 1. – se leverantör. – Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan engelska supplier, provider och vendor (säljare). Ordet supplier kommer av supply – försörja, tillhandahålla, fylla förråden. En supplier kan vara tillverkare av produkterna eller utförare av tjänsterna, men behöver inte vara det. Genom att kalla sig för supplier markerar företaget att det ser som sin huvuduppgift att se till att kunderna får vissa produkter. Provider är nästan alltid utbytbart mot supplier. En distributör säljer varor eller tjänster från ett bestämt företag (eller flera);
 2. – den person som skaffar piratkopierat material (film, musik, datorspel, datorprogram) som sedan sprids i ett fildelningsnät.

[företagstyper] [pirat] [ändrad 5 december 2018]