smittsam

  1. – (viral, infectious) – om program­licenser: auto­matiskt gällande för alla andra program som inne­håller delar av det program som skyddas av licensen. Smitt­samma licenser används för program med öppen källkod, i synner­het för program som sprids som fri mjuk­vara. Det mest kända exemplet på smitt­sam­het är licensen GPL. – En smitt­sam licens säger att om pro­gram­met helt eller delvis används som del av ett annat program, så ska licens­vill­koren gälla även för det programmet. Samma sak gäller för program som är beroende av det licens­skyddade pro­grammet för att fungera. Alla här­ledda (derived) program måste därför också spridas med den smitt­samma licensen. – Vad som ska räknas som härledda program kan vara svårt att avgöra. Allmänt före­kom­man­de program för datakommunika­tion räknas till exempel inte. För att räknas som härlett ska pro­gram­met ha skrivits spe­ci­fikt för att fungera ihop med det smitt­samma pro­gram­met. Men om det smitt­samma pro­gram­met tvärtom har skrivits för att fungera ihop med ett program som redan finns så blir licensen givetvis inte smitt­sam.  Syftet är att pro­gram­met som helhet, men också varje del av program­met, aldrig ska kunna bli något annat än öppen källkod re­spek­tive fri mjuk­vara. – Prin­cipen om smitt­samma licenser är omstridd, eftersom den inte gör undantag för stora program­ut­veck­lings­pro­jekt i företag. Några rader kod från ett program med smitt­sam licens räcker för att licensen ska ”smitta”. Eftersom öppen källkod är fritt till­gäng­lig är det frestande för program­me­ra­re att låna. För att inte riskera att tvingas göra käll­koden till egna projekt offentlig und­viker därför många företag öppen källkod och fri mjuk­vara. En del debattörer anser därför att an­vänd­ningen av program med öppen källkod skulle öka ifall de smitt­samma licenserna mjukades upp. – Smitt­samma licens­vill­kor kan kring­gås genom att man använder så kallade shims (mellan­lägg);
  2. – om marknadsföring och annan ryktes­sprid­ning: se viral.

[fri mjukvara] [licenser] [marknadsföring] [öppen källkod] [ändrad 5 april 2018] 

fri

(free) – om datorprogram: med rätt för användaren att göra vad hon vill med programmet, inklusive att ändra det, ge bort det eller sälja det. – Se fri mjuk­vara och de fyra fri­heterna.

– Man brukar betona att engelska free i denna be­ty­delse inte nöd­vändigt­vis betyder gratis. Det är free as in free speech, not free as in free beer”. – I freeware betyder free där­emot gratis.

[fri mjukvara] [ord med fri i den betydelse som anges här] [språktips] [ändrad 5 augusti 2016]

RPM

  1. – RPM package manager, ursprungligen Red Hat package manager – ett installations­­program för Linux‑program, vanligt i Linuxvärlden. Det utvecklades av före­taget Red Hat, och sprids som fri mjukvara. Det har också anpassats till andra operativsystem. Förkortningen .rpm står också för RPM:s filformat (se också rekursiv förkortning). – Läs mer på rpm.org;
  2. rpm – revolutions per minute – varv per minut – rotationshastighet för skivspelare för grammofonskivor. 33 1/3 för lp‑skivor, 45 för singlar och ep‑skivor, 78 för så kallade stenkakor.

[fri mjukvara] [förkortningar på R] [linux] [rekursiva förkortningar] [ändrad 10 juni 2020]