fri mjukvara

(free software, på svenska också fri programvara) – datorprogram som an­vändaren har full frihet att köra, under­söka, ändra och sprida till andra, med eller utan ändringar. Detta kallas de fyra fri­heterna. En vanlig formulering är att free i free software står för free som i free speech – inte för free (gratis) som i free beer. Fri mjuk­vara be­höver nämligen inte vara gratis: man får ta betalt, men alla nya an­vändare får samma fri­heter (och skyldig­heter) som tidigare användare. – Obligatoriska licens­bestämmelser gör att fri mjuk­vara aldrig ska kunna bli något annat än fri mjuk­vara. Program­licensen (se gpl) för­bjuder an­vändaren att be­gränsa fri­heterna om hon sprider pro­grammet till andra, men tillåter henne för övrigt att göra vad hon vill med pro­grammet. (Observera att det inte är något krav att man faktiskt sprider pro­grammet vidare.) – En av­siktlig kon­sekvens av licensen är att om man in­för­livar program­kod från fri mjuk­vara i ett annat program så blir det pro­grammet därmed också fri mjuk­vara. Fri mjuk­vara kallas därför för ”smitt­sam”. Fri mjuk­vara för­ut­sätter öppen käll­kod, men ställer också krav på frihet att ändra och sprida pro­grammen. – Fri mjuk­vara är en filo­sofi, ut­vecklad av pro­grammeraren Richard Stall­man, som anser att alla dator­program bör vara fri mjuk­vara. Pro­gram­före­tagen ska, enligt honom, inte kunna in­skränka an­vändarnas rätt att göra vad de vill med pro­grammen. För att ut­veckla och sprida fri mjuk­vara har Stall­man startat stiftelsen Free Soft­ware Foundation (FSF) och ut­vecklat operativ­systemet Gnu. – Öppen käll­kod är en aspekt av fri mjuk­vara, men alla pro­gram med öppen käll­kod upp­fyller inte kraven på fri mjuk­vara. – Läs också om fri och öppen käll­kod. – Observera att free soft­ware inte är samma sak som free­ware (gratis­program).

Dagens ord: 2016-09-07