gpl

general public license – användarlicens som är knuten till fri mjuk­vara. – Licensen är till för att garantera att det som är fri mjuk­vara alltid ska för­bli fri mjuk­vara. Gpl ger an­vändaren/köparen rätt att fritt sprida och sälja pro­grammet, med eller utan ändringar, men bara på vill­kor att licens­vill­koren följer med. Principen fri mjuk­vara ska därmed gälla i obe­gränsat antal led. – Alla pro­gram som på något sätt sam­verkar med det pro­gram som licensen gäller blir också fri mjukvara. (Licensen är smitt­sam.) – Gpl skyddas av upp­hovs­rätten genom en speciell tillämpning av den, se copy­left. – Notera att gpl gäller vid spridning av pro­gram. Om man sprider pro­gram­kod vidare måste man rätta sig efter licensen, men om man inte sprider koden vidare, utan bara an­vänder den internt, behöver man inte dela med sig av ändringar och för­­bättringar. – Se också gplv3 (gpl version 3). – Läs också om shim.– Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, iddn och kopimi.