SETI@home

ett projekt där frivilliga deltagare lånar ut tid på sina person­datorer för analys av radio­signaler från världs­rymden i hopp om att upptäcka tecken på intelli­gent liv. – Del­tagarna laddar ned en speciell skärm­släckare från SETI@home. När skärm­släckaren går igång (på grund av att datorn inte används) hämtar den data från SETI@home, bearbetar dem och skickar tillbaka resultaten. Så snart användaren behöver datorn till annat avbryts beräk­ningarna till nästa dödtid. – SETI@home är alltså ett system med distri­bu­erade beräk­ningar. SETI@home drivs själv­ständigt från forskningsprojektet SETI, men får stöd där­i­från. – Läs mer på Seti@homes webbsidor.

[forskning och experimentell teknik] [kuriosa] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 5 december 2018]

SATS

Small aircraft transportation system – ett avvecklat amerikanskt projekt för att göra luftrummet tillgängligt för små passagerarplan på korta sträckor (the highway in the sky). Det omfattade utveckling av nya trafiklednings-, navigerings- och kommunikationssystem, bland annat baserade på GPS och airborne internet. Projektet samordnades av amerikanska rymdflygsstyrelsen Nasa, se här (inaktuell).

[flyg] [nerlagt] [ändrad 13 november 2018]

pod

  1. kapsel, dosa – liten elektronisk apparat. Ordet ingår i namnet på Apples musik­spelare iPod, och har överförts till andra ord som poddradio (podcasting). Varken engelska pod eller försvenskade podd används normalt som fristående ord i denna betydelse, utan förekommer bara i sammansättningar, oftast i betydelsen musik­spelare eller mer allmänt om hantering av digital musik, tal eller video, som i poddradio. – Större handhållna elektroniska apparater har ibland namn på pad;
  2. – en podd – kort för ett poddradio- eller poddvideoprogram;
  3. – in the pod(acting in the pod) – när man bara gör precis det som förväntas på det sätt som förväntas, därför att man vet att alla egna initiativ kommer att kritiseras. Pod syftar här på arbetsbåset (cubicle) på ett amerikanskt kontor;
  4. – se T-Pod (en självkörande lastbil);
  5. – på engelska även: ett slags flyttcontainer, kapsel som i rymdkapsel, behållare.

– Den ursprungliga betydelsen av pod är kapsel som i frökapsel.

[bilar] [musik] [pod] [radio och tv] [språktips] [ändrad 19 oktober 2018]

handelsresandeproblemet

Hitta kortaste rutten som passerar alla punkterna.
Hitta kortaste rutten som passerar alla punkterna.

(traveling salesman problem) – ett klassiskt matematiskt problem som kan verka enkelt, men som kan vara mycket besvärligt att lösa. – En handelsresande ska be­söka ett antal städer. Avstånden mellan städerna är kända. Vilken är då den kortaste res­väg han kan välja om han ska be­söka varje stad och åter­vända till utgångs­punkten? (Det finns varianter, beroende på om man får resa genom varje stad fler än en gång, eller bara en gång.) – I vissa fall är lösningen uppenbar, till exempel om städerna ligger i rät linje. Men en metod för lösning måste kunna tillämpas på alla tänkbara grupper av städer. – Redan när problemet gäller tio städer finns det över 3,6 miljoner tänk­bara rutter. Ökar man antalet städer ytterligare blir pro­blemet snart ohanterligt. Det tillhör därför den grupp av matematiska problem som kallas för NP‑fullständ­iga. – Det gäller också att bevisa att man verkligen har funnit den kortaste vägen. Och det finns ingen känd metod för att bevisa att man verkligen har funnit den kortaste vägen, förutom att gå igenom alla tänkbara lösningar och jämföra dem. (Det är det som gör att handelsresandeproblemet räknas som NP‑full­ständigt.) – Det mest omfattande handelsresandeproblem som hittills har lösts gäller 24 978 orter i Sverige: kortaste vägen om man vill besöka alla är 72 500 kilo­meter. – Problemet har praktisk tillämpning, till exempel inom trafik­planering och när man konstruerar elektroniska kretsar. Men i praktisk verk­sam­het brukar man inte behöva bevisa att man har hittat den absolut kortaste vägen: det räcker med en lösning som är bättre än alla tidigare. (Det finns fusklösningar som ofta ger tillräckligt bra, men inte perfekt, resultat. En enkel fusklösning är att alltid resa till närmaste obesökta stad på listan.) – En nära släkting till handels­­resande­­problemet är Hamiltons problem. – Se Wikipedia.

[matematik] [transport och logistik] [ändrad 7 november 2017]

BeiDou

kinesiskt satellitnavigeringssystem. Alltså en motsvarighet till amerikanska GPS. BeiDou har funnits sedan år 2000, men en ny generation togs i drift med början 2011. – Namnet: BeiDou är det kinesiska namnet på Karlavagnen. Webbplats: beidou.gov.cn (kinesiska), presentation på engelska på denna pdf.

[rymden] [utomhusnavigering] [ändrad 7 maj 2018]

GPS

  1. – Global positioning system – satellitbaserat amerikanskt system för positions­­be­stäm­ning (GNSS). GPS används också för noggrann tidsbestämning. – 31 satelliter går i bana runt jorden, och sänder ständigt var sin radio­signal med exakt tid (se GPST). Tid anges med en nog­grann­het på mindre än en tiondels mikrosekund (en tiondels miljondels sekund). En tiondels mikrosekund är den tid som det tar för ljuset att röra sig 30 meter. Varje satellit sänder också sin position i förhållande till jordytan. En GPS‑mottag­a­re jämför signalerna från minst fyra satelliter, och kan då räkna ut sin position på jordytan med en noggrannhet på tre meter under goda omständigheter. Den räknar också ut höjd över havet. Med bara tre satellitsignaler kan GPS-mottagaren räkna ut position på jordytan, men inte höjd över havet. (Se trilaterering.) Av­stånd­et till varje satellit räknas ut med ledning av hur lång tid det tar för signalen att nå GPS-mot­tag­a­ren. – GPS-satel­literna ägs av amerikanska krigs­makten, som skickade upp satellit­erna under åren 1978—1988. Eftersom systemet är utvecklat för militärt bruk är GPS-mottagarna gjorda så att de inte kan upptäckas med signalspan­ing. De är alltså passiva, det vill säga att de tar emot signaler från satelliterna, men de sänder inga signaler – om de gjorde det så skulle fienden kunna lokalisera soldater genom signalspaning. (Många GPS‑mottagare för privat bruk sänder visserligen signaler, men det är för tilläggsfunktioner, som att hämta kartor eller för spårning.) – Sig­nal­erna från GPS‑satelliterna kan och får användas av alla, men från början fanns ett system, Selective avail­abil­i­ty, som gav civila användare mindre exakta positioner än vad amerikansk militär fick. Det systemet är bort­kopplat sedan år 2000. – Det officiella namnet på GPS är Navstar, Navigation satellite timing and ranging. – Den första satelliten, Vespucci, i en modernisering av GPS sattes i bana i december 2018 (se denna länk). – Se USA:s officiella webbsidor för GPS, gps.gov. – EU håller på att skicka upp en modernare variant av GPS, Galileo. Det finns också ett liknande ryskt system, Glonass, kinesiska Beidou och Indiens regionala IRNSS. – Håkan Lans navigationssystem STDMA bygger på GPS. – GPS‑systemet konstruerades utan tanke på it‑säkerhet, och har därför blivit utsatt för attacker, se GPS spoofing. Därför har Iridiums system för satellittelefoni tagits i bruk för att erbjuda ett säkrare alternativ till GPS. Bland annat krypterar det signalerna från satelliterna. – USA:s krigsmakt har i slutet av 2010‑talet börjat utveckla tilläggsfunktioner som gör militärens GPS mindre känsligt för avsiktliga störningar. Sådana har förekommit under militära manövrer. Tilläggsfunktionerna ska testas och tas i bruk successivt. De kallas för Assured precision navigation and timing, APNT. Se artikel i Breaking Defense. – Läs också om Assisted GPS och geo­­block­e­r­ing;
  2. – se generalized processor sharing.

[förkortningar på G] [nätverk] [rymden] [utomhusnavigering] [ändrad 10 juni 2019]

Spot

  1. – Spot Image – ett nätverk av satelliter för satellitfotografering av jordytan. Tidigare ett särskilt franskt företag, numera dotterbolag till Airbus Defense and space (länk);
  2. – Smart personal objects technology – en numera avvecklad plattform från Microsoft för trådlös dataöverföring över FM‑nätet till smarta klockor och andra mottagare. Överföringen, som mest gällde telegramartad in­for­ma­tion som väder och andra korta meddelanden, skedde över nätet MSN Direct. All överföring av Spot‑data upphörde 2011, och MSN Direct lades ner 2012.

[förkortningar på S] [geo] [nerlagt] [rymden] [trådlöst] [uppköpt] [ändrad 19 september 2018]

satellitradio

(satellite radio) – radiosändning från satellit direkt till lyssnarnas mottagare. Blev vanligt i USA och Kanada på 00-talet. – Satellitradio täcker stora områden på markytan jämfört med marksänd radio, och har hög kapacitet – alltså utrymme för många kanaler. – I USA fanns det först två operatörer av satellitradio, Sirius och XM, som i början av 2007 gick samman till SiriusXM (länk). I Kanada finns ett dotterbolag med samma namn. – Lyssnarna måste betala en abonnemangsavgift (därför kallas det också för pay radio), men i gengäld är sändningarna fria från reklam och det finns ”smala” kanaler. – Innehållet i satellitradio i USA regleras inte av FCC, vilket har lett till att svärjande radiopratare som Howard Stern (länk) har gått över till satellitradio. – Sändningarna görs på frekvenser runt 2,4 gigahertz. De är digitala och kodade och kräver speciella mottagare, som oftast är kombinerade med vanliga FM- och AM-radiomottagare. Mottagarna är inte större än andra radioapparater. – SiriusXM hade länge problem med ekonomin, men får fler och fler lyssnare, främst för att de flesta nya bilar i USA har mottagare som kan ta emot SiriusXM:s sändningar. – Sändningarna från satellit går inte att ta emot i Sverige, även om man har mottagare och ett abonnemang, men programmen sänds också över internet till betalande lyssnare.

[radio och tv] [rymden] [ändrad 12 december 2017]

AIS

Automatic identification system – system för positions­­bestämning och identi­fiering av fartyg, baserat på Håkan Lans navigationsteknik STDMA. År 2000 fast­­ställde den internationella sjö­farts­organisationen IMO (se länk) krav på att alla större fartyg ska utrustas med AIS. – Amerikanska kustbevak­ningen har ut­förlig in­formation om AIS här. – IMO:s standard för AIS heter UAIS (U för universal): det är samma teknik med be­stämda tekniska speci­fikationer. – För flyget, se VDL mode 4.

[förkortningar på A] [geo] [transport och logistik] [ändrad 18 april 2017]