personal computer

(1) – se persondator;(2) – personal computer, förkortat pc – den person­­dator med Intel-pro­cessor och operativ­­systemet PC-Dos som IBM lanserade 1981. Sedan dess har den, trots att den har för­­ändrats till oigen­­­känne­lig­­het, för­­blivit in­­officiell bransch­­standard – se också IBM-kompatibel och PC AT. – Från 1987 an­vände IBM varu­­märket personal system 2, PS/2, för sina person­­datorer, men åter­­gick i slutet av 1990-talet till be­­teckningen IBM PC. – IBM slutade att till­­verka person­­datorer 2005 när pc-divisionen såldes till Lenovo;(3) – pc – på svenska: beteckning för dator som är av­sedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM-kompatibel dator. På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en pc. På engelska kallas alla slags person­­datorer, alltså även Mac, för pc.– Uttrycket personal computer an­vändes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole earth catalog. – För­­­kortningen uttyds också patch and crash.– För­kortningen pc står också för politically correct – politiskt korrekt, pk – om språk­­bruk: fritt från ord och ut­tryck som kan upp­­fattas som ned­­sättande av olika grupper.– Se också post-pc.