Smaranda Bara-fallet

utslag i EU-domstolen som säger att en myndighet inte får överlämna uppgifter om en person till en annan myndighet utan den berörda personens tillstånd. Utslaget väntas få konsekvenser för han­te­ringen av personuppgifter i EU‑länderna. – Domstolens utslag kom i oktober 2015 och gällde den rumänska medborgaren Smaranda Bara. Hon hade gått till domstol därför att rumänska skatteverket utan att fråga henne om lov hade överlämnat uppgifter om henne till den rumänska för­säk­rings­kassan, som då krävde henne på förfallna sjukförsäkringsavgifter. EU‑domstolens utslag var att överlämnandet av personuppgifter inte var tillåtet enligt EU‑rätten. – Se domstolens utslag.

[eu] [juridik] [personuppgifter] [6 april 2017]

Artikel 29-gruppen

(Article 29 data protection working party) – rådgivande EU‑organ som ska se till att Data­skydds­för­ord­ningen respektive Dataskyddsdirektivet tillämpas likformigt i hela EU. Gruppen bildades 1996 och har namn efter artikel 29 i Dataskyddsdirektivet. I Artikel 29‑gruppen ingår en representant för data­skydds­myn­dig­heten i varje medlemsstat samt från Europeiska data­till­syns­mannen och EU‑kom­mis­sionen. – Se EU:s webbsidor och Data­inspek­tionen (länk).

[eu] [personuppgifter]

Dataskyddsdirektivet

(Data protection directive) – EU-direktiv från 1995 om skydd av person­upp­gifter. Det har i Sverige genom­­förts i form av Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsdirektivet ersätts från 2018 av EU:s Dataskyddsförordning. – Skillnaden mellan ett direktiv och en förordning är att ett direktiv är bind­ande instruktioner till EU:s medlemsstater om vad de ska införa i sin lag­stif­tning (som i PUL), men en för­ord­ning gäller som lag direkt i alla EU‑länder. – Hela Dataskyddsdirektivet på svenska finns på EU:s webb­sidor. – Förväxla inte Dataskyddsdirektivet med Data­lag­rings­direk­tivet.

[eu] [lagar] [personuppgifter]

konfliktmineraler

(conflict minerals) – mineraler som utvinns i områden där det pågår väp­na­de konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbets­för­hål­lan­de­na är ofta omänskliga. Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och wolf­ram. Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kin­shasa). Mineralerna är efter­fråg­ade i elektronikindustrin; framför allt behövs de i mobiltelefoner. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive, länk) som ålägger industrin att redo­visa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppges att president Donald Trump vill avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsätter sig. Se detta meddelande. – EU kommer i maj 2017 troligen att rösta igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett för­bjud­er import av konfliktmineraler till EU, se denna länk.

[elektronik] [mobilt] [politik]