Artikel 29-gruppen

(Article 29 data protection working party) – rådgivande EU‑organ som ska se till att Data­skydds­för­ord­ningen respektive Dataskyddsdirektivet tillämpas likformigt i hela EU. Gruppen bildades 1996 och har namn efter artikel 29 i Dataskyddsdirektivet. I Artikel 29‑gruppen ingår en representant för data­skydds­myn­dig­heten i varje medlemsstat samt från Europeiska data­till­syns­mannen och EU‑kom­mis­sionen. – Se EU:s webbsidor och Data­inspek­tionen (länk).

[eu] [personuppgifter]

Dataskyddsdirektivet

(Data protection directive) – EU-direktiv från 1995 om skydd av person­upp­gifter. Det har i Sverige genom­­förts i form av Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsdirektivet ersätts från 2018 av EU:s Dataskyddsförordning. – Skillnaden mellan ett direktiv och en förordning är att ett direktiv är bind­ande instruktioner till EU:s medlemsstater om vad de ska införa i sin lag­stif­tning (som i PUL), men en för­ord­ning gäller som lag direkt i alla EU‑länder. – Hela Dataskyddsdirektivet på svenska finns på EU:s webb­sidor. – Förväxla inte Dataskyddsdirektivet med Data­lag­rings­direk­tivet.

[eu] [lagar] [personuppgifter]

konfliktmineraler

(conflict minerals) – mineraler som utvinns i områden där det pågår väp­na­de konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbets­för­hål­lan­de­na är ofta omänskliga. Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och wolf­ram. Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kin­shasa). Mineralerna är efter­fråg­ade i elektronikindustrin; framför allt behövs de i mobiltelefoner. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive, länk) som ålägger industrin att redo­visa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppges att president Donald Trump vill avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsätter sig. Se detta meddelande. – EU kommer i maj 2017 troligen att rösta igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett för­bjud­er import av konfliktmineraler till EU, se denna länk.

[elektronik] [mobilt] [politik]

eIDAS

EU-regler för elektronisk identifiering över gränserna. Syftet är att e‑legi­ti­ma­tioner och elektroniska signaturer ska kunna användas i trans­aktioner mellan EU‑länder. (Samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.) Reglerna anger också principer för hur man definierar och tillämpar tillit när det gäller e‑legi­ti­ma­tioner. Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets för­ord­ning (EU) nummer 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden­ti­fi­ering och betrodda tjänster för elektroniska trans­aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordningen ska tillämpas av offent­liga myndigheter senast den 29 sep­tember 2018. – En introduktion till eIDAS från E‑legitimations­nämnden kan laddas ner här, och PTS har mer information. – eIDAS står för Elec­tronic identi­fication and signatures.

[eu] [identifiering]