Hublet

varumärke för surfplatta avsedd för användning på arbetsplatser, skolor och bibliotek. Den är inte personlig, och ska inte tas med hem. Hublet-plattorna förvaras i ett laddningsställ när de inte används. Man kvitterar ut en vid behov och ställer tillbaka den innan man går hem. Bibliotek använder Hublet-plattor för e‑böcker som ska läsas på plats. – Hublet utvecklas av ett finländskt företag med samma namn, se gethublet.com.

[bibliotek] [e-böcker] [surfplattor]

HMD Global

finskt företag som utvecklar och säljer mobiltelefoner med varumärket Nokia. – HMD Global bildades i maj 2016 av tidigare anställda på Nokia. Det har bland annat köpt en del av Microsofts tidigare verk­sam­het inom smarta mobiler och använder varumärket med tillstånd från Nokia. Nokia har inte in­ves­te­rat i HMD Global, men har en representant i företagets styrelse och får royalty på försäljningen. De första produkterna kommer under 2017. – Se hmdglobal.com.

datanom

examenstitel i Finland för den som har fullföljt utbildning i infor­ma­tions- och kommunikationsteknik. Utbildningen ges i yrkesskola. På finska: datanomi. – Se föreskrifter från finländska Utbildningsstyrelsen: länk (borttagen).

[utbildningar] [yrken] [ändrad 30 juli 2019] 

Turing Phone

en nerlagd smart mobil som ut­veck­lades för att ha extra hög säker­het. De första exemplaren levererades i april 2016; tillverkningen upphörde definitivt i februari 2017. – Turing Phone hade inbyggd kryp­te­ring och ett system för att spara kryp­te­ra­de filer på andra telefoner på ett spårbart sätt. Filerna kunde alltså räddas även om man förlorar telefonen. Telefonen saknade de vanliga kon­takt­er­na för hör­lurar och ladd­ning. Däremot hade den en fingeravtrycksläsare. Höljet var gjort av liquid­morphium, en så kallad flytande metall (se också Liquid­metal), och det var vattentätt. Telefonen hade också en speciell form­givning. Operativsystemet var Sailfish. – Den var uppkallad efter Alan Turing. – Utvecklare var före­taget Turing Robotic Industries, TRI, i Kali­for­nien. TRI hade tagit över Nokias och Microsofts fabrik och utvecklingscenter i Salo i Finland. – Hösten 2016 tillkännagav TRI en extrem ny smart mobil, Cadenza, och beskrev en senare planerad Monolith Chaconne. – TRI ansökte i februari 2018 om att försättas i konkurs. I augusti 2018 meddelade TRI att det utvecklade HubblePhone, en avancerad mobiltelefon med dubbla bildskärmar, varav den ena är monterad så att den kan vridas i alla riktningar – se hubblephone.com (stängd, arkiverad). Den skulle enligt förhandsuppgifter släppas år 2020 och kosta 2 750 dollar. – Se turingphone.com (inte uppdaterad sedan 2017 – arkiverad). 

[it-säkerhet] [mobiltelefoner] [nerlagt] [ändrad 2 juli 2019]

Internet relay chat

(irc) – teknik för chatt på internet, utvecklad 1988 av Jarkko Oikarinen på universitetet i Uleåborg. – Irc ger personer som är anslutna till internet möjlighet att kommunicera direkt med andra personer (en eller flera) som samtidigt är anslutna till internet. De olika deltagarnas inlägg visas i en lång rad på bildskärmen i den ordning de matas in. Det finns tusentals irc-nät, ofta specialiserade på olika ämnen, och varje irc-nät brukar ha många kanaler (channels) som också kallas för chattrum (chat rooms). Normalt ser alla som är anslutna till en kanal allt som alla skriver, men om man vill kan man inleda en enskild diskussion med någon. För att delta i irc behöver man ett klientprogram och en internet­anslutning. – Irc är relativt anonymt, man brukar till exempel inte behöva logga in med lösenord. I grunden hanteras irc med textkommandon, men det finns många klientprogram med grafiska användargränssnitt som man kan hantera genom att peka och klicka. – Internet relay chat var en efterföljare till Bitnet relay chat och en föregångare till system för snabbmeddelanden som ICQ. – Läs Jarkko Oikarinens irc-historia på denna länk.

Circly

namn på ett avvecklat finländskt socialt nätverk för användning med mobiltelefon, utvecklat med tanke på äldre. Det var en app för videosamtal med smarta mobiler. An­vändarna grupperade sig i små, slutna grupper, till exempel en familj. En sådan grupp kallas för en Circly. För an­vändare som inte var vana vid smarta mobiler fanns särskilt lätt­hanterliga assisted accounts. – Circly grundades 2011 i Finland av Matti Kari på företaget Pieni piiri (pienipiiri.fi, arkiverad). Nätverket användes i finländsk hälsovård och äldre­vård. – Se circly.com (domänen avregistrerad 2018).

[nerlagt] [sociala nätverk] [ändrad 13 april 2018]

Web of trust

 1. – (WoT)tillitsringen – ett decentraliserat system för intygande av att den som man sänder ett krypterat med­de­lande till verkligen är rätt person. – Web of trust är ett alter­nativ till Public key infra­structure (PKI). – Problemet som WoT har skapats för att lösa är en konsekvens av att modern kryptering (asymmetrisk kryp­te­ring) kräver att alla som vill ta emot krypterade med­de­lan­den först publicerar en öppen krypterings­nyckel – en publik nyckel. Men det är inte själv­klart att en sådan publi­ce­rad nyckel verk­ligen till­hör den som den påstås tillhöra. En be­dragare kan ju pub­li­cera en publik nyckel under någon annans namn för att komma åt och kunna läsa kon­fi­den­ti­ella meddelanden. För att försvåra detta låter man en eller flera andra per­soner eller organisationer signera (och därmed också låsa) den publika nyckeln med sina elektroniska signaturer. – Typiskt för just tillits­ringen är att enskilda an­vändare signerar åt varandra. Var och en bestämmer själv hur många andra an­vändare som ska signera nyckeln. Man bestämmer också själv vilka krav man ställer på andra an­vändares nycklar, vilka signa­turer man litar på och vilka man inte litar på. I den alter­na­tiva lös­ningen (PKI) an­vänder man i stället ett hierarkiskt system med certifikatutfärdare. – En fördel med tillitsringen jämfört med PKI är att användarna inte blir be­ro­ende av ett hierarkiskt system: tillits­ringen är därför mindre känslig för störningar. – Tillitsringen ut­veck­lades av Phil Zimmermann för hans krypte­rings­system PGP. Det finns inte separat, utan ingår i PGP och liknande krypteringssystem. Prin­cipen har sedan över­förts till andra samman­hang;
 2. – WOT, Web of trust – ett verktyg för gemensam bedömning av webb­sidor. – Man kan in­stal­lera WOT i sin webb­läsare och sedan i WOT sätta betyg på de webb­sidor man be­söker. Be­tygen från alla an­vändare samman­ställs, och när man besöker en webb­sida får man se det genom­snitt­liga be­tyget, om det finns något. Det visas som ett trafik­ljus, fast med fem färger. Betygen gäller tro­värdig­het och barn­säker­het. Med tro­värdig­het menas dels ifall informationen på webb­sidan är korrekt, dels ifall en sida som säljer varor eller tjänster går att lita på, eller ägnar sig åt bluff och be­drägeri. – WOT drivs av före­taget WOT Services i Finland, och kan laddas ner från mywot.com.

[kryptering] [webben] [ändrad 22 november 2018]

emoji

Pratbubbla med texten "Call me Ishmael” med vanlig skrift, därunder med emoji.
Första meningen ur Moby Dick skriven med emoji.

en ursprungligen japansk typ av humör­figur i många utföranden. – Emojier har spritt sig till hela världen, troligen för att emojierna är många fler än de humör­figurer som tidigare var vanliga. Emojier föreställer inte alltid ansikten. Ordet emoji är sammansatt av japanska e för bild och moji för tecken. – De första emojierna ritades på 1990‑talet av Shigetaka Kurita på japanska NTT Docomo. Från början var det bara japanska mobiloperatörer som till­­handa­­höll färdig­­­kodade emojier, men de har blivit till­gäng­liga i allt fler samman­hang. – En upp­­sättning emojier finns här.

 • – Arti­kel i Wired om att det är svårt att använda emojier rätt: länk;
 • – I maj 2015 beskrevs emoji som ”Storbritanniens snabbast växande språk” (länk);
 • – Det pågick då också ett försök att skriva Herman Melvilles roman Moby Dick (som på engelska har 206 052 ord) enbart med emojier under namnet Emoji Dick (artikel), se emojidick.com;
 • – Till julen 2015 publicerade Finlands utrikes­de­par­te­ment en uppsättning finska emojier, se här;
 • – Och i maj 2016 kom Bibeln översatt till emoji som appApp Store;
 • – Läs också om introjier, emojier för introverta;
 • Unicode om stan­dardi­se­ring av emojier: länk;
 • Emoji utsågs till årets ord 2015 av Oxford Dictionaries (länk);
 • – Och den engelska reklam­byrån SapientNitro, senare Sapientrazorfish numera del av Publicis Sapient (länk) har gjort en app som översätter talad engelska till emojier, se speakemoji.co.uk (borttagen, men se denna länk);
 • – se också memoji.

– Läs också om kon­fe­rensen Emojicon.

[tecken] [ändrad 10 juni 2019]

elpost

skämtsamt ord för e-post. – I Finland före­kommer ordet elpost i svensk text ibland även i officiella samman­hang. Det kan bero på påverkan från det finska ordet sähköposti, som står för e-post, men som bok­stavligen betyder elektrisk post. Svenska språk­­vårdare i Finland avråder från ordet elpost och rekommen­derar e-post, se här (en bit ner på sidan).

[e-post] [språktips] [ändrad 31 juli 2019]

Nokia

ett finländskt företag som till­verkar ut­rustning för tele- och datakommunika­tion. – Nokia var på 1990‑talet och 00‑talet världens största till­verkare av mobil­telefoner. Det trängdes sedan undan, dels av Apple med iPhone, dels av smarta mobil­er med operativsystemet Android, främst från Samsung. – Nokia till­känna­gav i februari 2011 att företaget skulle sam­arbeta med Microsoft om an­vändning av Windows Phone, och 2013 sålde Nokia hela sin mobiltele­fon­verk­sam­het till Microsoft. I oktober 2014 blev det känt att Micro­soft skulle sluta använda Nokia som varumärke för smarta mobiler. Det er­sattes med Lumia. (Men Micro­­soft sålde samtidigt mobil­tele­foner med operativ­systemet Android under varu­märket Nokia X.) Och i maj 2016 beslöt Microsoft att lägga ner all till­verk­ning och försäljning av mobiltelefoner. – Något tidigare blev det känt att det finländska företaget HMD Global hade skrivit kontrakt med Nokia om att tillverka och sälja mobiltelefoner med Android under varumärket Nokia. – Nokia hade på 1990‑talet en ledande roll i utvecklingen och användningen av operativsystemet Symbian† för smarta mobiler, men Symbian är numera avvecklat. – Nokia tog på 1980‑talet över den svenska dator­till­verkaren Luxor† och dess dator ABC†, men la ner tillverkningen efter något år. – Före­­taget Nokia finns alltså kvar, trots affären med Microsoft, och det tillverkar utrustning för tele- och data­­kommu­ni­ka­tion. – Nokia Net­­works är sedan 2006 en sammanslagning av Nokias och Siemens divisioner för tele- och datakommu­ni­ka­tion. Numera domineras det av Nokia. – Nokia lade i april 2015 ett bud på att köpa Alcatel-Lucent för 15,6 miljarder euro i Nokiaaktier. Köpet blev klart i januari 2016. – Före­­taget Nokia var en gång i tiden en gummifabrik i staden Nokia i sydvästra Finland. I början av 1990‑talet delades före­taget upp. Tillverkaren av bil­däck och gummi­stövlar tog då namnet Nokian. – Läs mer på nokia.se.

[datakommunikation] [företag] [mobilt] [ändrad 19 juni 2019]