internet control message protocol

(ICMP) – ett protokoll för felmeddelanden, diagnostik och styrning av kommunikationen på internet. – Om något händer som stör eller hindrar det normala förmedlandet av ett paket på internet skickar ICMP ett meddelande till paketets avsändarutrustning för eventuell åtgärd. (Normalt ska ingen människa behöva se dessa meddelanden, även om det givetvis går.) ICMP är specificerat som en del av internetprotokollet IP, men fungerar snarare som ett tilläggsprotokoll. – En förteckning över de meddelanden som ICMP kan skicka finns i Wikipedia. – Se också RFC 792 (länk) från 1981 och RFC 1812 (länk) från 1995.

[internet] [rfc] [ändrad 8 februari 2019]

time to live

(TTL) – i internetkommunikation: ett fält i adressinformationen som anger hur många gånger ett paket får skickas vidare innan det kastas. Syftet är att förhindra att paket vidarebefordras om och om igen från router till router utan att någonsin nå mottagaren. – TTL är ett tal som anges av avsändarens utrustning och som minskas med ett varje gång paketet passerar en router. Om värdet blir noll kastas paketet. Värdet kan sättas till högst 255, men 64 rekommenderas. – Beteckningen time to live syftar egentligen på en tidsbegränsning, men i praktiken har det i stället blivit en nedräkning baserat på antalet besökta routrar. I version 6 av internetprotokollet IP betecknas fältet därför i stället med hop count.

[internet] [5 februari 2019]

TCP/IP

(Transmission control protocol/Internet protocol, formellt namn: Internet proto­col suite) – det grundläggande protokollet för internet. Det är en kombina­tion av två protokoll, TCP och IP:

  • TCP är det protokoll som ser till att det finns en användbar förbindelse mellan sändare och mottagare, och att meddelandena kommer fram utan ändringar och sedan sorteras i rätt ordning;
  • IP sköter om uppdelningen av meddelandena i paket, den detaljerade adresseringen från router till router och sammansättningen av paketen till ett komplett meddelande hos mottagaren.

– En liknelse som kan vara till hjälp är att se IP som ett postorderföretag som skickar adresserade paket (med angivande av var eventuell omlastning ska ske) till kunder; TCP är transportföretaget som IP anlitar, och som ansvarar för att paketen kommer fram till adressaten utan skador (och som reklamerar om det behövs). Båda är nödvändiga. (En annan jämförelse är att IP är resebyrån, TCP är reseledaren.)

– TCP förekommer i praktiken nästan aldrig utan IP, men IP kan kombineras med andra protokoll, till exempel UDP. TCP kommer eventuellt gradvis att ersättas med QUIC. – TCP/IP har ingått i Unix sedan 1980, och bygger på teknik som har utvecklats för ethernet. TCP/IP är paketförmedlande.

[förkortningar på T] [internet] [ändrad 11 juni 2021]

RSVP

resource reservation protocol – protokoll som används för att reservera kapaci­tet på internet för viss trafik, som multisändning eller annan trafik som kräver stor, ostörd bandbredd. (Se garanterad tjänstekvalitet.) RSVP fungerar med versionerna 4 och 6 av internetprotokollet IP. Normal internettrafik går utan garantier. (Se best effort.) – Förkortningen RSVP är hämtad från inbjudningskort, där RSVP (répondez s’il vous plaît) motsvarar svenska O S A (om svar anhålles).

[internet] [förkortningar på R] [ändrad 1 november 2017]