best effort

”(efter) bästa förmåga” – vanlig beteckning på tjänste­­kvaliteten på inter­net i dess grund­­form. All trafik behandlas lika (se nät­­neu­tra­litet), och systemet gör sitt bästa för att leverera med­­de­landen så snabbt som möjligt – men det ges inga garan­tier. – Al­ter­na­tivet kallas för quality of service, garan­terad tjänste­­kvalitet, där an­­vändaren, vanligen mot be­­talning, garan­teras en viss ka­pa­ci­tet och kvalitet.