UDP

User datagram protocol – ett över­förings-protokoll som ibland an­vänds i stället för det vanligare TCP för mass­utskick (broadcasting eller rund­sändning) på inter­net. Det an­vänds alltså till­sammans med inter­net­proto­kollet IP. Man talar då om UDP/IP i stället för TCP/IP. – UDP är enklare än TCP, och har nästan inga funktioner för att rätta över­förings­fel. Det lämpar sig därför bäst för korta enkla med­delanden i lokala nät. – Micro transport protocol är baserat på UDP, liksom QUIC.

[förkortningar] [internet]