management

  1. – ledning av företag, företagsledning, på svenska även kallat management. Det har föreslagits att uttalet av management ska försvenskas så att det rimmar på evenemang, alltså ”manasjemang”;
  2. företagsledningen, företagshierarkin – se också manager;
  3. hantering, förvaltning – se också manage.

[företag och ekonomi] [17 oktober 2019]

fauxtech

benämning på nystartade företag som presenterar sig som it-företag, men som inte har mycket med it att göra. (Faux är franska för falsk.) – Se denna artikel från 2019 av Owen Thomas: länk.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [14 oktober 2019]

AngelFace

en app som med ansiktsigenkänning påstås kunna identifiera innovationskapitalister (”änglar”). Appen utvecklades 2019 av företaget Trudo (trudo.ai) som hade problem med att få kontakt med innovationskapitalister för att få finansiering. Tanken var att man ska se om man möter en innovationskapitalist på gatan och då kunna ta kontakt. Möjligen är det hela bara en gimmick. – Se artikel i The Verge. – AngelFace finns för Android och kan laddas ner från Google Play: länk.

[appar] [biometri] [finansiering] [11 oktober 2019]

förvaltning

    1. – administration av tillgångar. Tillgångar kan vara fysiska föremål, byggnader, fordon, immateriell egendom, finansiella tillgångar eller it‑system. I förvaltning ingår att skydda och vårda tillgångarna och att förnya dem vid behov. När det gäller finansiella tillgångar förväntas förvaltning leda till att tillgångarna ger avkastning. – På engelska: administration eller management (management kan också stå för företagsledning);
    2. en förvaltning – en myndighet som bereder och verkställer statsmakternas beslut. – På engelska: department.

[företag och ekonomi] [it-system] [14 juni 2019]

data moat

”datavallgrav” – stark konkurrensfördel bestående i exklusiv tillgång till värdefulla data. Det gäller i synnerhet data om kunder, deras preferenser och beteende. – Ordet moat (vallgrav) i betydelsen något som konkurrenterna har svårt att kopiera eller ta efter myntades 1999 av den amerikanska investeraren Warren Buffett (se denna intervju).

[data] [företag och ekonomi] [5 juni 2019]

LLC

förkortning för limited liability company – en amerikansk bolagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Men till skillnad från vad som i USA kallas för corporations är ett LLC inte en juridisk person. Lagstiftningen om limited liability companies är olika i olika delstater. – Mer i Wikipedia.

[företag och ekonomi] [förkortningar på L] [7 maj 2019]