Google Översätt

(Google Translate) – maskinöversättningstjänst från Google. – Google Översätt över­sätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Över­sätt­ningarna görs inte med hjälp av ord­böcker och grammatiska regler, utan genom att ett pro­gram jämför texter på inter­net med samma innehåll på från-språket och till-språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina data­­baser. Texter som Bibel­över­sättningar, instruktions­böcker, officiella EU-dokument och FN-dokument inne­håller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan pro­grammet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma orda­lydelse, men som handlar om samma ämne. Metoden gör att Googles Översätts över­sättningar mellan stora internet­språk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Över­sättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. (En mänsklig över­sättare skulle ha samma problem, men skulle kunna ringa någon och be om hjälp.) – Kvaliteten på Google Översätts över­sättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskin­översättningar (och även bättre än över­sättningar som görs av dåliga mänskliga över­sättare). Google Översätt finns på translate.google.com. – Se också skype trans­lator och Babel fish.