Google Översätt

(Google Translate) – en maskinöversättningstjänst från Google. – Google Översätt över­sätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Över­sätt­ningarna görs inte med hjälp av ord­böcker och grammatiska regler, utan genom att ett pro­gram jämför texter på inter­net med samma innehåll på från‑språket och till‑språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina data­­baser. Texter som Bibel­över­sättningar, instruktionsböcker, officiella EU‑dokument och FN‑dokument inne­håller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan pro­grammet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma ordalydelse, men som handlar om samma ämne. Metoden gör att Googles Översätts översättningar mellan stora internet­språk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Över­sättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. – Kvaliteten på Google Översätts över­sättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskin­översättningar (och ofta även bättre än översättningar som görs av dåliga mänskliga översättare). Google Översätt finns på translate.google.com. – Se också Skype trans­lator och Babel fish.

[språkteknik] [ändrad 7 november 2019]