NIS

NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i samhälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. Det full­ständ­i­ga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EU 2016/1148). – Ett förslag om hur NIS‑direktivet skulle införas i svensk lag fanns i den statliga utredningen In­for­ma­tions­säker­het för sam­hälls­vikt­iga och digitala tjänster (SOU 2017:36, se denna länk). Det infördes 2018. Hela texten till NIS finns på denna länk.

[eu] [förkortningar på N] [it-säkerhet] [8 augusti 2019]