NIS

NIS-direktivet – ett EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. –  NIS‑direktivet omfattar it‑säkerhet i samhällssektor­erna energi, transporter, bankverksamhet, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. Det fullständ­i­ga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EU 2016/1148).  NIS står för nätverks- och informationssystem. – Ett förslag om hur NIS‑direktivet skulle införas i svensk lag fanns i den statliga utredningen Informationssäker­het för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36, se denna länk). Det infördes 2018. Hela texten till NIS finns på denna länk. – I november 2022 röstade EU-parlamentet igenom en striktare version av NIS – se NIS2.

[eu] [förkortningar på N] [it-säkerhet] [ändrad 5 december 2022]