disambiguation

fastställande av vilken betydelse ett ord har i ett givet sammanhang när ordet har två eller flera betydelser. (Ordet är en homonym.) Det kan vara svårt för människor, men det är framför allt en utmaning i språkteknik, till exempel i maskinöversättning. Svårigheten kan uppstå både när det gäller text (homografer) och i taligenkänning (homofoner). – På svenska kallas det för disambiguering, särskiljning eller betydelsestrukturering.

[språkteknik] [3 december 2019]

neural maskinöversättning

(neural machine translation, NMT) – en teknik för maskinöversättning som utförs av ett artificiellt neuronnät som har tränats på stora mängder text på källspråket och målspråket. Det är en tredje teknik för maskinöversättning efter den regel- och lexikonstyrda och den statistiska. Google började använda neural maskin­över­sätt­ning hösten 2016 i Google Translate, först enbart för översättning mellan engelska och kinesiska. Enligt en undersökning minskar tekniken antalet fel med upp till 60 procent (se denna länk). Nackdelen med neural maskinöversättning är, liksom med allt som görs med artificiella neuron­nät, att det görs i en ”svart låda”. Det går därför inte att se varför nätverket översätter som det gör, eller att instruera det att göra enstaka ändringar. – Läs mer i denna artikel från Google.

[ai] [språkteknik] [ändrad 24 april 2019]

språkteknologi

(natural language processing) – datorteknik för information som skrivs eller sägs på naturliga språk. – I språk­tekno­logi ingår sådant som maskinöversättning, taligen­känning, syntetiskt tal, tal­syntes och utvinning av information ur stora textmassor. Grunden består i att information på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta, eller omvänt att information som har framställts med hjälp av en dator överförs till en språklig form som människor förstår. Även datorbaserade hjälpmedel för analys av talat och skrivet språk ingår. – Språkteknologi är en tillämpning av datalingvistik.

[forskning] [språkteknik] [ändrad 4 juni 2019]

Word Lens

en app för maskinöversättning av text i kameramotiv. Numera del av Google Translate för smarta mobiler. – Man håller upp kameran i den smarta mobilen mot en skylt eller annan text, så att det syns på bildskärmen, och så översätter Word Lens texten. Det är alltså en kombination av maskinöversättning och tecken­igen­känning. – Word Lens översätter mellan engelska och fem sex andra språk i båda riktningarna. – Word Lens lanserades 2010. Det utvecklades av före­taget Quest Visual som 2014 köptes av Google. Den ingår i appen Google Översätt/Google Translate för Android, Google Glass och iOS. – Se Quest Visuals webb­sidor (länk).

[maskinöversättning] [ändrad 22 maj 2019]

Google Översätt

(Google Translate) – en maskinöversättningstjänst från Google. – Google Översätt över­sätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Över­sätt­ningarna görs inte med hjälp av ordböcker och grammatiska regler, utan genom att ett program jämför texter på inter­net med samma innehåll på från‑språket och till‑språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina databaser. Texter som Bibelöversättningar, instruktionsböcker, officiella EU‑dokument och FN‑dokument inne­håller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan programmet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma ordalydelse, men som handlar om samma ämne. Metoden gör att Googles Översätts översättningar mellan stora internetspråk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Översättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. – Kvaliteten på Google Översätts översättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskinöversättningar (och ofta även bättre än översättningar som görs av dåliga mänskliga översättare). Google Översätt finns på translate.google.com. – Se också Skype trans­lator och Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 7 november 2019]

Babel fish

  1. – avvecklad tjänst för maskin­­över­sättning på internet. – Babel fish ut­veck­lades av Digital och Systran, och lanserades 1997 som en tjänst knuten till sök­­motorn Alta­vista†. Yahoo blev så småningom ägare till Alta­vista, så 2008 knöts översättnings­tjänsten till Yahoos sök­­motor. Tjänsten användes sedan av Micro­softs sök­motor Bing, fast det var då fortfarande Yahoo som ägde Babel fish. – Som­maren 2012 upp­hörde tjänsten när Micro­soft började använda en egen­­utvecklad över­sättnings­­tjänst;
  2. Babelfish Corporation – en webbaserad maskinöver­sättnings­­tjänst grundad 1999 av kanadensaren Oscar Jofre, se babelfish.com.

– Namnet: Babel fish kommer av den lilla över­sättnings­­fisken, babel­fisken, i Douglas Adams Liftarens guide till galaxen.

[maskinöversättning] [nerlagt] [ändrad 1 november 2017]

NMT

  1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobil­telefon­nätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobil­telefon­nät som byggdes upp gemen­samt i de nordiska länderna. Det räknas i efter­hand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT‑nätet togs i bruk i Saudiarabien 1981. Kort där­efter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 mega­hertz. Ett andra nät in­vigdes 1986. Det an­vände frekvensen 900 mega­hertz, och kallades följ­aktligen för NMT 900. Under 1990‑talet över­flyglades NMT av GSM (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
  2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
  3. – Nordic Medtest – ett svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
  4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar på N] [mobilt] [språkteknik] [ändrad 27 maj 2020]