Fabricius

en tjänst som tolkar hieroglyfer. – Den webbaserade tjänsten tar artificiell intelligens till hjälp för att tyda hieroglyfer. Man kan också använda den för att lära sig mer om hieroglyfer, och det går också att skicka enklare meddelanden, skrivna med hieroglyfer. – Fabricius lanserades 2020 och är ett samarbete mellan Google och det australiska centret för egyptologi vid Macquarie University (mq.edu.au…), Ubisoft (ubisoft.com) and Psycle Interactive (psycle.com). – Se artsexperiments.withgoogle.com/fabricius.

[språk] [8 februari 2021]

disambiguation

fastställande av vilken betydelse ett ord har i ett givet sammanhang när ordet har två eller flera betydelser. (Ordet är en homonym.) Exempel: bok, fil, gift. Det kan vara svårt för människor, men det är framför allt en utmaning i språkteknik, till exempel i maskinöversättning. Svårigheten kan uppstå både när det gäller text (homografer) och i taligenkänning (homofoner). – På svenska kallas det för disambiguering, särskiljning eller betydelsestrukturering.

[språkteknik] [ändrad 17 september 2020]

neural maskinöversättning

(neural machine translation, NMT) – en teknik för maskinöversättning som utförs av ett artificiellt neuronnät som har tränats på stora mängder text på källspråket och målspråket. Det är en tredje teknik för maskinöversättning efter den regel- och lexikonstyrda och den statistiska. Google började använda neural maskin­över­sätt­ning hösten 2016 i Google Translate, först enbart för översättning mellan engelska och kinesiska. Enligt en undersökning minskar tekniken antalet fel med upp till 60 procent (se denna länk). Nackdelen med neural maskinöversättning är, liksom med allt som görs med artificiella neuron­nät, att det görs i en ”svart låda”. Det går därför inte att se varför nätverket översätter som det gör, eller att instruera det att göra enstaka ändringar. – Läs mer i denna artikel från Google.

[ai] [språkteknik] [ändrad 24 april 2019]

språkteknologi

(natural language processing) – datorteknik för information som skrivs eller sägs på naturliga språk. – I språk­tekno­logi ingår sådant som maskinöversättning, taligen­känning, syntetiskt tal, tal­syntes och utvinning av information ur stora textmassor. Grunden består i att information på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta, eller omvänt att information som har framställts med hjälp av en dator överförs till en språklig form som människor förstår. Även datorbaserade hjälpmedel för analys av talat och skrivet språk ingår. – Språkteknologi är en tillämpning av datalingvistik.

[forskning] [språkteknik] [ändrad 4 juni 2019]

Word Lens

en app för maskinöversättning av text i kameramotiv. Numera del av Google Translate för smarta mobiler. – Man håller upp kameran i den smarta mobilen mot en skylt eller annan text, så att det syns på bildskärmen, och så översätter Word Lens texten. Det är alltså en kombination av maskinöversättning och tecken­igen­känning. – Word Lens översätter mellan engelska och fem sex andra språk i båda riktningarna. – Word Lens lanserades 2010. Det utvecklades av före­taget Quest Visual som 2014 köptes av Google. Den ingår i appen Google Översätt/Google Translate för Android, Google Glass och iOS. – Se Quest Visuals webb­sidor (länk).

[maskinöversättning] [ändrad 22 maj 2019]

Google Översätt

(Google Translate) – en maskinöversättningstjänst från Google. – Google Översätt översätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Översättningarna görs inte med hjälp av ordböcker och grammatiska regler, utan genom att ett program jämför texter på internet med samma innehåll på från‑språket och till‑språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina databaser. Texter som Bibelöversättningar, instruktionsböcker, officiella EU‑dokument och FN‑dokument innehåller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan programmet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma ordalydelse, men som handlar om samma ämne. Metoden gör att Googles Översätts översättningar mellan stora internetspråk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Översättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. – Kvaliteten på Google Översätts översättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskinöversättningar (och ofta även bättre än översättningar som görs av dåliga mänskliga översättare). Google Översätt finns på translate.google.com. – Se också Skype trans­lator och Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 7 november 2019]

maskinöversättning

översättning med användning av datorprogram. Oftast gäller det text, men det finns också maskinöversättning för tal. – Program för maskinöversättning har utvecklats sedan 1950‑talet, men maskinöversättning har visat sig mycket svårare än man väntade sig då. Bäst resultat har man nått inom områden med en begränsad och strikt definierad vokabular, som juridik. – Två huvudinriktningar finns inom maskin­över­sättning:

  • – Grammatisk: Översättnings­programmet har tillgång till en tvåspråkig ord­lista och grammatiska regler för båda språken. Det översätter texten genom att slå upp varje ord i ord­listan och tillämpa de grammatiska reglerna. Alltså ungefär samma tillvägagångs­sätt som en mänsklig översättare utan egen kunskap om målspråket skulle använda. – I praktiken har den grammatiska metoden inte fungerat så bra. Det finns ett klassiskt uttalande av forskaren Fred JelinekIBM: ”Varje gång jag sparkar en språkvetare fungerar taligenkännings-pro­grammet bättre.” (Han hade nog sagt samma sak om maskinöversättning);
  • Statistisk: Programmet jämför stora text­massor på båda språken. Det utgår från texter som man vet innehåller samma information på båda språken, till exempel redan kända översättningar. Texterna delas sedan upp i allt mindre delar, och programmet gör en bedömning av hur sannolikt det är att två ord, uttryck eller meningar betyder samma sak. Detta fungerar naturligtvis bättre ju mer text man har tillgång till, och det förutsätter att man använder datorer. Det mest kända exemplet på statistisk maskinöversättning är Google Översätt, men se också Skype Translator.

– På engelska: machine translation.

– Det finns också halvautomatiska verktyg som hjälper mänskliga översättare. Ett sådant är fras­minne, ett program som, enkelt uttryckt, talar om för över­sättaren att ”förra gången du översatte det här uttrycket så översatte du det så här”. Frasminnen är mest användbara för facktexter.

[maskinöversättning] [ändrad 26 januari 2015]

Skype Translator

ett maskinöversättningsprogram från Micro­soft. – Det översätter tal till tal i realtid och är avsett för Skype. Det visas också en text­remsa sam­tidigt som över­sättningen läses upp med tal­syntes. – Skype Trans­lator kom i förhandsversion 2015. För­hands­versionen klarade engelska och spanska. Numera uppges Skype Translator kunna översätta till elva språk från 60 språk. – Se Skypes webbsidor (länk). – Läs också om Google Översätt och om Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 30 november 2020]