klon

(clone) – dator eller annan produkt som funktionellt sett är utbytbar mot (kompatibel med) mot en annan, vanligt­vis mer känd, pro­dukt. – Ordet blev vanligt på 1980‑talet, då man talade om pc‑kloner: datorer som var kom­pa­tibla med IBM:s Personal Computer. – Kloner säljs under eget varu­märke, och är alltså inte för­falskningar. Men det är en för­ut­sättning att till­verkaren av före­bilden till klonen tillåter kloningen. IBM, till exempel, tillät kloning för att und­vika an­klagelser för monopolism. – Syftet med kloner är att kunden ska kunna an­vända pro­gram och till­behör som är av­sedda för före­bilden. På 1990‑talet såldes det under ett par år också (med tillstånd av Apple) kloner av Mac­intosh. – Ordet klon har kommit ur bruk i denna be­tydelse, eftersom praktiskt taget alla person­datorer som säljs, utom Mac­intosh, är kompatibla med varandra. – Ordet: Klon är från början en term från gen­teknik. Det be­skriver en varelse som med arti­fici­ella medel, kloning, fått samma arvs­massa som en annan varelse.

[jargong] [persondatorer]