eIDAS

EU-regler för elektronisk identifiering över gränserna. – Syftet med reglerna är att e‑legi­ti­ma­tioner och elektroniska signaturer ska kunna användas i trans­aktioner mellan EU‑länder. (Samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.) Reglerna anger också principer för hur man definierar och tillämpar tillit när det gäller e‑legitima­tioner. Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets för­ord­ning (EU) nummer 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden­ti­fi­ering och betrodda tjänster för elektroniska trans­aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordningen ska tillämpas av offent­liga myndigheter senast den 29 sep­tember 2018. Från det datumet måste svenska myndigheter kunna hantera e‑legitimationer från andra länder, förutsatt att de uppfyller eIDAS krav. Den svenska tjänst som tillämpar eIDAS gentemot utländska användare heter Sweden Connect. – En introduktion till eIDAS från E‑legitimationsnämnden kan laddas ner här, och PTS har mer information. – eIDAS står för Elec­tronic identi­fication and signatures.

[förkortningar på E] [identifiering] [ändrad 2 juli 2019]

ERM ⇢

  1. – employee relationship managementpersonalhantering – företags it-stödda metoder för att hantera förhållandet till de anställda;
  2. – enterprise risk management – riskhantering – planerade ansträngningar för att möta de risker som företaget står inför och att göra eventuella skador så små som möjligt.

[arbetsmarknad] [företag] [förkortningar på E] [it-säkerhet] [ändrad 4 augusti 2017]