Alliance for affordable internet

organisation som verkar för att göra internet tillgängligt för fattiga män­ni­skor i ut­veck­lings­länder. Alliance for affordable internet bild­ades i sep­tem­ber 2013 och har företag, ide­ella or­ga­ni­sa­tion­er och forsk­nings­insti­tut som med­lem­mar. Ini­tia­tiv­tagare är Tim Berners-Lee, och World Wide Web Foundation är organisationens sek­re­ta­riat. Namnet för­kortas A4AI. – Se a4ai.org.

[internet] [organisationer] [ändrad 5 juni 2017]