chaffing and winnowing

metod att skicka hemliga meddelanden utan att kryptera dem. – Enkelt uttryckt skickar avsändaren ett stort antal med­de­landen i klartext till mot­tag­aren, men de flesta av dem är ointres­santa för mot­tag­aren. Men mot­tag­aren kan avgöra vilka med­de­landen som ska läsas. Någon som uppsnappar med­de­lan­dena på vägen kan däremot inte göra det. (Detta förutsätter att sändaren och mottag­aren i förväg har utbytt vissa hemligheter.) Texten till mot­tag­aren är dess­utom upp­delad i små­bitar som måste sättas ihop i en bestämd ordning. Fi­nessen är att det inte förekommer någon kryp­te­ring och att man därmed inte bryter mot något förbud mot kryptering, om det finns. – Metoden beskrevs 1998 av krypterings­experten Ronald Rivest (se RSA), se denna artikel. – Ordet chaffing används också i lite lösare be­tyd­else om att skicka en massa irrelevanta med­de­landen sam­ti­digt med det riktiga med­de­landet för att göra det svårare för tjuv­läsare. – Namnet: Chaffing and winnowing betyder bokstav­ligen att tröska och sålla; chaff kan också betyda hackelse. – Någon etab­lerad svensk term för chaffing and winnowing finns inte.

[kryptering] [ändrad 27 april 2018]