compound annual growth rate

(CAGR) – kumulerad årlig tillväxttakt – ett mått på avkastningen på en investering, uttryckt som en procentsats för ett eller flera år. CAGR-värdet jämnar ut variationerna i avkastning. Enkelt uttryckt kan man se CAGR‑värdet som den räntesats som med ränta på ränta skulle ge samma avkastning på samma investerade belopp under samma tid.

[företag och ekonomi] [6 maj 2020]