demoware

demoprogram – version av datorprogram avsett för upp­vis­ning, van­ligt­vis med en be­gränsad uppsättning funk­tioner.

[ord på -ware] [ändrad 31 maj 2013]