evidensteori

(theory of evidence, även belief functions eller Dempster-Shafer) – metod att räkna fram hur stor tilltro man ska sätta till ett på­stå­ende, be­ro­ende på hur stor tilltro man sätter till bevisen (evidensen) för på­stå­endet, eller hur mycket man litar på upp­gifts­lämnarna. – Exempel: Säg att någon säger sig ha sett en främ­mande ubåt i skär­gården, men att du bedömer sanno­lik­heten för att vittnet är till­för­lit­ligt till bara 40 procent. (Hur du kommer fram till den pro­cent­satsen är en annan fråga.) Det betyder inte att sanno­lik­heten för al­ter­na­tivet, att det inte finns en ubåt där, är 60 procent. Du kanske inte har någon in­for­ma­tion alls som styrker att det inte fanns någon ubåt: det faktum att ingen, förutom ett otill­för­lit­ligt vittne, har sett någon ubåt betyder ju inte att det inte finns någon. Slut­satsen kan bli att sanno­lik­heten är 40 procent för ubåt, 60 procent obe­stämd. Så även om vittnet anses otill­för­lit­ligt kan ob­ser­va­tionen ändå leda till att du beslutar att sätta in ubåts­spaning, efter­som det finns mer som talar för ubåt än som talar emot. (Vid vilken procent­sats du sätter gränsen är en policy­fråga, inte en mate­ma­tisk fråga.) Det hela blir mer kom­pli­cerat när det finns flera bevis och upp­gifts­lämnare som man har olika grad av tilltro till. – Sättet att räkna i evidens­teori på­minner om bayesisk sannolikhet. Skill­naden är att i bayesisk sanno­lik­het utgår man från vad som är känt sedan tidig­are, i evidens­teori från hur mycket man litar på på­stå­endena (evidensen). Metoden har ut­veck­lats av forskarna Arthur P Dempster (länk) och Glenn Shafer (länk). Mer i Wikipedia.

[sannolikhet] [ändrad 4 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-05