evidensteori

(theory of evidence, även belief functions eller Dempster‑Shafer) – metod att räkna fram hur stor tilltro man ska sätta till ett påstående. – Metoden utgår från hur stor tilltro man sätter till bevisen (evidensen) för påståendet, eller hur mycket man litar på uppgiftslämnarna. – Exempel: Säg att någon säger sig ha sett en främmande ubåt i skärgården, men att du bedömer sannolikheten för att vittnet är tillförlitligt till bara 40 procent. (Hur du kommer fram till den procentsatsen är en annan fråga.) Det betyder inte att sannolikheten för alternativet, att det inte finns en ubåt där, är 60 procent. Du kanske inte har någon information alls som styrker att det inte fanns någon ubåt: det faktum att ingen, förutom ett otillförlitligt vittne, har sett någon ubåt betyder ju inte att det inte finns någon. Slutsatsen kan bli att sannolikheten är 40 procent för ubåt, 60 procent obestämd. Så även om vittnet anses otillförlit­ligt kan observationen ändå leda till att du beslutar att sätta in ubåtsspaning, eftersom det finns mer som talar för ubåt än som talar emot. (Vid vilken procent­sats du sätter gränsen är en policyfråga, inte en matema­tisk fråga.) Det hela blir mer komplicerat när det finns flera bevis och uppgiftslämnare som man har olika grad av tilltro till. – Sättet att räkna i evidensteori påminner om bayesisk sannolikhet. Skillnaden är att i bayesisk sannolik­het utgår man från vad som är känt sedan tidig­are, i evidens­teori från hur mycket man litar på påståendena (evidensen). Metoden har utveck­lats av forskarna Arthur P Dempster (länk) och Glenn Shafer (länk). Mer i Wikipedia.

[sannolikhet] [ändrad 4 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-05