fair, reasonable and non-discriminatory

(förkortat FRAND) – rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande – om villkor för utlicensiering av teknik. För att en teknik som ägs av ett företag ska bli accepterad som standard av en standardiseringsorganisation brukar det krävas att företaget ger andra företag möjlighet att använda licensen på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor:

  • – Rättvist innebär här att företaget som ger licensen inte utnyttjar sitt över­läge;
  • – Rimligt innebär att priset inte är för högt;
  • – Icke-diskriminerande innebär att alla som vill använda licensen behandlas på lika villkor.

– Kallas ibland också för reasonable and non-discriminatory, förkortat RAND.

[licenser] [ändrad 17 december 2017]