fallback

  1. – reservrutiner, reservprocedurer, reservdata – program eller data som it-system till­griper (faller tillbaka på) vid stör­ningar eller avbrott i driften;
  2. – när det gäller modem innebär fallback att modemen, ifall det är störningar i kom­mu­ni­ka­tionen, går över till lägre hastig­het än den ursprung­liga. Kan på svenska kallas för ned­växling;
  3. – se också mobile fallback.

– I andra sammanhang kan fallback översättas med reserv- eller reträtt-. Fallback position – reträttposition (den åsikt/inställning man intar ifall den primära misslyckas).