mänskliga rättigheter på internet

FN:s resolution om mänsk­liga rättig­heter på inter­net – en FN‑resolution som fast­ställer att yttrande­frihet gäller på internet lika väl som i tal och tryckta skrifter. Re­so­lu­tionen uppmanar också stater att underlätta för medborgarna att få till­gång till inter­net. – Det fullständiga namnet på resolutionen är Resolution on the promotion, protection, and enjoyment of human rights on the internet. Resolutionen antogs den 5 juli 2012 av FN:s råd för mänskliga rättigheter på initiativ av Sverige och USA. – Resolutionen finns att läsa här. – Se också 5 juli‑stiftelsen.

[internet] [yttrandefrihet] [ändrad 4 juni 2020]

Dagens ord: 2013-12-13