mänskliga rättigheter på internet

FN:s resolution om mänsk­liga rättig­heter på inter­net – FN-re­so­lu­tion som fast­ställer att yttrande­frihet gäller på internet lika väl som i tal och tryckta skrifter. Re­so­lu­tionen upp­manar också stater att under­lätta för med­borg­arna att få till­gång till inter­net. – Det full­ständiga namnet på reso­lu­tionen är Resolution on the promotion, protection, and enjoyment of human rights on the internet. Re­so­lu­tionen antogs den 5 juli 2012 av FN:s råd för mänsk­liga rättig­heter på initiativ av Sverige och USA. – Resolutionen finns att läsa här. – Se också 5 juli-stift­elsen.

Dagens ord: 2013-12-13