moderering

om diskussioner på internet: granskning och eventuellt borttagande av inlägg. In­lägg kan stoppas för att de är olagliga, för­oläm­pande eller strider mot diskussions­forumets policy. Mode­ratorn kan varna deltagare eller bann­lysa dem från forumet. (Se också smygblockering.) Den som modererar kallas för moderator, och utses av den som är ut­givare av diskussionsforumet. Man skiljer mellan att för­mode­rera och att eftermoderera. – På engelska: moderating. (Formen moderation är olämplig både på svenska och engelska, eftersom den brukar betyda återhållsamhet, måtta.)

[diskussioner] [ändrad 10 september 2018]