pappersmyntfot

det att en valutas värde enbart beror på förtroendet för valutan. – Mynt och sedlar med pappersmyntfot har inget inneboende värde, förutom myntens metallvärde (som oftast är mycket lägre än deras nominella värde), och pengarnas värde är inte knutet till bestämda mängder guld eller silver. – Ordet pappersmyntfot anspelar på guldmyntfot och silvermyntfot, alltså det att utgivaren av valutan, till exempel Riksbanken, förbinder sig att på begäran lösa in pengar mot förutbestämda mängder guld eller silver. Guld- och silvermyntfot har under 1900-talet avskaffats i hela världen. – På engelska: fiat currency. Fiat är ett latinskt ord som betyder må det ske, som substantiv: påbud, dekret, befallning. På svenska skulle man kunna säga påbudsvaluta. Man ser ibland försvenskningar som fiatvaluta, fiatpengar.

[betalningar] [13 mars 2018]