Spar

Statens personadressregister – statligt offentligt register över alla som är folk­bok­förda i Sverige. Alltså både svenska med­borgare som är bosatta i Sverige och ut­ländska med­borgare som är folk­bok­förda här. – I Spar finns bland annat uppgifter om namn, person­nummer, bostads­adress, even­tu­ell sär­skild post­adress, even­tu­ell maka eller make, med­borgar­skap och even­tu­ellt ägande av fas­tig­het. – Spar får sina upp­gifter från Skatte­verkets folk­bok­föring. Upp­gifterna är delvis offent­liga. – Före­­tag kan köpa adress­upp­gifter från Spar; andra upp­gifter är bara till­gäng­liga för vissa myn­dig­heter och för den det gäller. – Se Spars webb­sidor (länk).

– In English: Spar is the acronym for the Swedish population address register – summary in English at this site: link. – For more summaries in English, please click at this link.