twisted nematic

TN – äldre teknik för att styra de flytande kristallerna i LCD‑skärmar. Det var den teknik som an­vändes i de första LCD‑skärm­arna. När en bild­punkt på skärmen är i läge AV, det vill säga att den ser svart ut, ligger de flyt­ande kristallerna parallellt med bild­skärmens yta. De ligger i flera lager, och kristallerna i varje lager är vridna (twisted) något i för­hållande till lagret ovan­för. (Om den översta flytande kristallen visar ”klockan sex” så visar den näst översta ”fem över sju”, och så vidare, varvet runt.) Det gör att (nästan) allt in­fallande ljus blockeras. Men när bild­punkten är i läge , det vill säga att den släpper igenom ljus från bak­grunds­belysningen, reser sig de flytande kri­stall­erna vinkel­rätt (rakt ut) mot bild­skärm­ens yta. Då släpps det mesta av ljuset igenom. En nackdel är att be­traktaren då måste vara rakt framför bild­skärmen, annars blockerar de stående flytande kris­tall­erna en stor del av ljuset. (Jämför med att uppifrån försöka se markytan i en tät rågåker.) Det var för att und­vika den effekten som en nyare och numera vanligare teknik, in-plane switching, IPS, ut­vecklades. – Ordet: Nematic kommer av grekiska nema, tråd.

[bildskärmar] [ändrad 11 juni 2017]