wordlist

ordförteckning – lista över de ord som före­kommer i ett visst samman­hang. Till skillnad från en ord­lista (diction­ary, glossary) be­hö­ver en ord­förteck­ning inte inne­hålla någon informa­tion om ordens betydelse. Ord­förteck­ningar används bland annat i ordlisteattacker.

[språk] [ändrad 13 januari 2018]