wordlist

ordförteckning – lista över de ord som före­kommer i ett visst samman­hang. Till skillnad från en ord­lista (diction­ary, glossary) be­hö­ver en ord­förteck­ning inte inne­hålla någon informa­tion om orden. Ord­förteck­ningar används bland annat i ord­liste­attacker.

[språk] [ändrad 13 januari 2018]