nyckelbild

(keyframe) – bild som i tecknad film används som utgångspunkt för en sekvens bildrutor. Nyckelbilder kan till exempel visa början och slut på en tecknad figurs rörelse. De mellanliggande bilder som behövs för att skapa illusionen av rörelse ritas i datoranimering av datorprogram. I manuellt tecknad film tecknas nyckelbilder av de skickligaste tecknarna. Sedan får mindre skickliga tecknare fylla i resten.

[rörliga bilder] [ändrad 10 maj 2020]

VRML

Bild från VRML:s storhetstid.

virtual reality modeling language – föråldrat filformat för tre­­dimen­sion­ella bilder som ska visas i webbläsare. Det användes inte för att bilderna skulle ge ett tredimen­sion­ellt (stereo­skop­iskt) intryck, utan för att man skulle kunna rita miljöer i tre dimensioner, så att de sedan skulle kunna visas på bild­skärmen sedda från olika rikt­ningar. VRML lanserades 1994, och är sedan länge överspelat. Det användes på 1990‑talet för att skapa så kallade virtuella världar som användaren kunde ta sig runt i genom att peka och klicka. – VRML var ett text­­fil­­format som liknade HTML, och det var mycket lång­­sammare än speciella dator­ani­me­rings-program som Flash, som kom senare. VRML har ersatts av det XML-baserade X3D. – VRML hette från början virtual reality markup language.

[datoranimering] [förkortningar på V] [3d] [ändrad 17 november 2017]

yaw

det att en farkost i rörelse rakt fram ändrar rörelse­riktning åt höger eller vänster. På svenska: gir, girning. Termen används i mot­svarande betydelse i dator­grafik, dator­animeringar och robotik. – Jäm­för med pitch (stigning) och roll (rullning).

[datoranimering] [robotar] [transporter] [ändrad 24 november 2018]

datorgrafik

framställning och bearbetning av bilder med användning av datorprogram. – Dator­grafik omfattar stillbilder, rörliga bilder (dator­animering) och tredimensionella bilder. I datorgrafik ingår framställning av bilder med hjälp av ritprogram, bearbetning av bilder (till exempel av fotografier) med bildbehandlingsprogram och visning av bilder på bild­skärm. – På engelska: computer graphics. – Se också ordet grafik.

[grafik] [ändrad 7 februari 2020]

roll

det att en farkost som rör sig rakt framåt gungar åt höger eller vänster. Termen används i motsvarande betydelse i dator­grafik, datoranimeringar och robotik. På svenska: rullning, om flyg­plan: roll: flyg­planet rollar. – Se också pitch (stigning) och yaw (girning).

[datoranimering] [ändrad 13 november 2018]

triangel

i datorgrafik: den minsta byggstenen i en bild. Alla bilder i dator­grafik är samman­satta av trianglar av vari­e­rande storlek. Även raka streck ritas som tri­anglar som är extremt lång­smala. – Tri­anglar per sekund mått på grafikproces­sors kapa­ci­tet. Räknas i miljoner tri­anglar per sekund.

[grafik] [ändrad 9 februari 2020]

renderingsfarm

eller renderfarm – renderingskluster – samman­­kopp­lade datorer som används för rendering (fram­­ställ­ning av bild­­rut­orna till dator­­animerad film). Ut­talas ren-de-rings­farm. – På engelska: rendering farm eller render farm.

[datoranimering] [ändrad 9 november 2019]

computer-generated images

i film: figurer som har tecknats av datorer (datoranimerade figurer), i synnerhet sådana som förekommer tillsammans med mänskliga skådespelare och i filmade miljöer. – Ofta används förkortningen CGI.

[datoranimering] [ändrad 10 december 2019]

grafikprocessor

(graphics processing unit, GPU, även visual processing unit, VPU)pro­ces­sor som är kon­stru­erad för att rita rörliga bilder på dator­skärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. – Alla person­datorer har mer eller mindre avan­ce­rade kretsar för behandling av det som ska visas på bildskärmen, men speciella grafik­pro­ces­sorer an­vänds för tillämp­ningar med höga krav, som film och dator­spel. De monteras ofta in i efter­hand på ett särskilt grafikkort, men kan också vara inbyggda från början. Grafikproces­sorn tar över be­ar­bet­ning av grafiken från datorns centralprocessor. – Grafikprocessorer an­vänds för dator­spel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för datoranimering. – Grafikpro­ces­sorer är i grunden kraft­fulla processorer för flyttals‑beräkningar. De är konstruerade för pa­rallell bearbet­ning av data (en proces­sor kan utföra flera beräkningar sam­tidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga proces­sorer för vissa typer av be­räk­ningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också APU (accelerated processing unit).

[datoranimering] [grafik] [sidoprocessorer] [spel] [ändrad 15 juni 2017]