rendering

återgivande, uppritning – i datorgrafik och datoranimering: generering av en bild som kan visas på en bildskärm utifrån något mer komplicerat än en vanlig bildfil. – Rendering innebär att om­vandla en digital be­­skrivning av föremål till en bild i tvådimensionellt format. Rendering kan vara att åter­ge en vanlig bildfil, en CAD‑fil eller att rita bild­rutor till en dator­animerad film. – Ordet an­vänds om beräkningskrävande operationer, inte vanlig bild­visning. Rendering kan utföras på still­bilder eller rörliga bilder. Det kan inbegripa komplicerade beräkningar av dagrar och skuggor, se ljus­­sätt­ning (ray tracing). – Efter­­som rendering kräver hög dator­kapacitet brukar man använda speciellt utrustade datorer, ofta många samman­kopplade, se rende­rings­farm. – Språkligt: Rendering uttalas på svenska med samma betoning som i regering, alltså ren‑de‑ring. En del retar sig på användningen av verbet rendera på svenska i denna betydelse, men det anknyter till betydelsen resultera [i något], leda till [något] – se betydelse 4 i Svenska Akade­miens ord­bok. – På engelska: rendering, att rendera – to render. – Jämför med imaging.

[bildbehandling] [språktips] [ändrad 17 april 2018]

Dagens ord: 2018-04-18