tivoization

”tivoisering” – användning av fri mjukvara i teknisk utrustning på ett sätt som hindrar användarna från att göra ändringar i mjukvaran. Detta anses strida mot principen att den som skaffar fri mjukvara ska ha full frihet att ändra i mjukvaran och att köra mjukvaran med ändringarna (se de fyra friheterna). – Ordet: Syftar på den amerikanska digitala video­inspelaren Tivo som använder fri mjukvara, men som är kon­stru­­erad så att den inte fungerar om användaren gör ändringar. – Läs mer i denna artikel.

[fri mjukvara] [jargong] [ändrad 4 januari 2018]

fyra friheter

(the four freedoms) – de fyra rättigheter som följer med fri mjukvara:

  1. – rätt att köra programmet för vilket syfte du vill;
  2. – frihet att studera programmets uppbyggnad och att anpassa det till dina behov (se frihet 1), vilket förutsätter tillgång till källkoden (se också öppen källkod);
  3. – frihet att sprida exemplar av programmet för att hjälpa andra (gratis eller mot betalning);
  4. – frihet att göra förbättringar av programmet och att sprida dem vidare till andra (se frihet 3). Även detta förutsätter tillgång till källkoden.

– Mer på GNU:s webbsidor.

[fri mjukvara] [ändrad 5 april 2018]

LibreOffice

en svit med kontorsprogram baserad på Apache Open Office. Förkortas ibland LibO. – Libre­­Office innehåller också mycket kod från Go‑oo†, en nerlagd förgrening av Apache Open Office (från den tiden då det hette Openoffice.org). – Libre­Office utvecklas av The document foundation. Bakom LibreOffice står utvecklare som tidigare arbetade med dåvarande Openoffice.org, men som ville att projektet skulle vara oberoende av dåvarande ägaren Oracle. Eftersom Apache Open Office sprids som fri mjukvara står det var och en fritt att använda källkoden för att utveckla och sprida egna bearbetningar av programmet, och det är alltså vad som har skett här. LibreOffice är därför också (med nödvändighet) fri mjukvara. – Programsviten kan laddas ner från libreoffice.org.

[fri mjukvara] [office] [programsviter] [ändrad 19 september 2019]

gNewSense

ett avvecklat utförande av operativ­­systemet GNU / Linux för användare som vill använda enbart fri mjuk­vara. gNewSense, som kom 2006, var först baserat på Ubuntu, senare på Debian. Stöddes av Free software foundation. Den senaste versionen, Ucclia, är från 2016 (se denna länk), därefter har utvecklingen av gNewSense upphört. – Namnet uttalas som nuisance. – Se savannah.nongnu.org (från 2016) samt DistroWatchs webbsidor).

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 8 maj 2021]

copyleft

tillämpning av upp­hovs­rätt med syftet att slå vakt om principen fri mjukvara. – Copy­left inne­bär att den som har upp­hovs­rätten till ett datorprogram (eller till något annat) offentligt meddelar att alla som vill får använda programmet fritt: ladda ner det, köra det, kopiera det, ändra det och sprida det vidare, även mot be­talning. Men bara på ett vill­kor: om man sprider programmet vidare måste man ge alla efterkom­mande användare samma rättigheter och skyldig­heter i led efter led. Det gäller inte bara för hela programmet, utan också för varje del av det. Och efter­som upphovsrättshavaren inte har avsagt sig upp­hovs­rätten, utan fortfarande äger den, kan hon stämma den som bryter mot copy­left-principen. Detta framgår av den licens, general public license (GPL), som alltid ska följa med pro­grammet. – Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free doc­u­men­ta­tion license, iddn och kopimi.

[fri mjukvara] [upphovsrätt] [ändrad 3 oktober 2017]

Gobuntu

en avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s principer för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs då ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. – Gobuntu ska inte för­väx­las med Goobuntu.

[fri mjukvara] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]