GNU

Ett Unixkompatibelt operativ­system som ut­­veck­­las och sprids som fri mjukvara. – GNU ut­veck­las i komponenter och används vanligen med Linux som kärna, efter­som den kärna som utvecklas inom GNU‑pro­­jektet, GNU Hurd, fort­­farande har brister. (Linux är i prak­­tiken en kom­bi­­na­­tion av GNU och Linux och kallas, särskilt i GNU‑kretsar, därför ofta för GNU/Linux.) GNU fungerar som Unix, men innehåller ingen kod från den offi­­ci­­ella Unixversio­nen (se Single Unix Specifi­ca­tion) eller från BSD. – GNU‑projektet, som också ut­­veck­­lar andra pro­gram, startades 1984 av Richard Stall­­man. – GNU‑projektet och alla som deltar fick 2001 utmärkelsen Usenix lifetime achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – Förkortningen GNU påstås stå för GNU is not Unix, en så kallad rekur­siv förkortning. – Läs mer på gnu.org.

[fri mjukvara] [gnu] [unix] [ändrad 8 september 2017]