Gnu

Unixkompatibelt operativ­system som ut­­veck­­las och sprids som fri mjuk­­vara. –– Gnu ut­veck­las i kom­po­nenter och används vanligen med Linux som kärna, efter­som den kärna som utvecklas inom Gnu-pro­­jektet, Gnu Hurd, fort­­farande har brister. (Linux är i prak­­tiken en kom­bi­­na­­tion av Gnu och Linux och kallas i Gnu-kretsar därför ofta för Gnu/Linux.) Gnu fungerar som Unix, men inne­­håller ingen kod från den offi­­ci­­ella Unix­­ver­sio­nen (se Single Unix Speci­fi­ca­tion) eller från BSD.– –– Gnu-pro­jektet, som också ut­­veck­­lar andra pro­gram, startades 1984 av Richard Stall­­man. – Gnu-pro­jektet och alla som deltar fick 2001 ut­märkel­sen Usenix lifetime achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). –– För­­kort­­ningen Gnu påstås stå för ”Gnu is not Unix”, en så kallad re­kur­siv för­­kort­­ning. –– Läs mer på gnu.org.

[fri mjukvara] [unix]