Cybook

läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, utvecklad av det franska företaget Bookeen. Då var det den sedan dess avvecklade modellen Cybook Opus. Cybook har sedan dess lanserat andra modeller. – Se Bookeens webb­­sidor (länk).

[läsplattor] [ändrad 9 juni 2017]

Librié

nerlagd läsplatta från Sony, släppt 2004. Den räknas som den första läs­plattan. Till­verk­ningen upp­hörde 2009. –S ony Librié fanns bara i en version för den japanska marknaden. Den hade bild­skärm med elek­tron­iskt papper och ett litet tangent­bord för noteringar. Den använde fil­formatet BBeB†. –I  USA sålde Sony en annan läs­­platta, Sony Reader†. Sony säljer numera läsplattor enbart till företag.

[läs­­plattor] [nerlagt] [ändrad 22 maj 2017]

Kindroid

  1. läsplattan Kindle med mobilplattformen Android – en föreslagen kombination som skulle ge en billig handhållen dator. Kombinationen föreslogs 2008 av den amerikanska journalisten Jason Perlow;
  2. – en säkerhetsapp för Android.

[android] [läsplattor] [ändrad 14 augusti 2019]

Plastic Logic

ett tyskt företag som utvecklar tunna, böjliga bildskärmar av ”elektronisk plast”. – Företaget satsade först på läsplattor, men tillverkar numera tunna bildskärmar för olika användningsområden. Alla elektroniska komponenter är gjorda av elektriskt ledande eller halvledande plast. – Plastic Logic skulle 2010 släppa en läsplatta under namnet Que, men den lades ner före debuten. – Plastic Logic ingick 2009 samarbete med den amerikanska bokhandelskedjan Barnes and Nobles om att bokhandeln skulle sälja e‑böcker genom Plastic Logics läsplatta. (Jämför med Nook.) – Läs mer på plasticlogic.com.

[bildskärmar] [företag] [läsplattor] [ändrad 24 maj 2019]

Nook

en läsplatta från den ameri­kanska bok­handels­kedjan Barnes and Noble. – Nook lan­se­ra­­des i oktober 2009. Den har trådlös anslutning till internet, bildskärm med elektroniskt papper, och ger användaren möjlighet att ”låna ut” böcker till andra användare i 20 dagar. – Nook Color släpptes i november 2011 och har operativsystemet Android. I maj 2012 beslöt Barnes and Noble att lägga Nook‑verksam­heten i ett nytt dotter­bolag, Nook Media LLC. Microsoft fi­nan­si­erar Nook Media med 17,6 procent av kapitalet. – I juli 2012 kom Nook i en version som tillägg till webb­läsare. – Nook ska inte förväxlas med den ner­lagda läsplattan Que†, som skulle säljas i sam­arbete med Barnes and Noble från 2010. – Se barnesandnoble.com/nook.

[läsplattor] [ändrad 17 november 2018]

läsplatta

(e-book, e-book reader, reading pad,  på svenska också e-bok eller e-bok­läsare) – dator som har ut­­formats för visning av e-böcker. – Läs­­plattor har ofta elek­tron­iskt papper i stället för tra­di­tion­ell lcd-skärm, dels för att spara ström, dels för att skona ögonen på läsaren. För en lista över läs­­plattor, klicka här. – Läs­­plattor kan vara knutna till specifika fil­­format för e-böcker eller vara öppna. De kan också med hjälp av kopi­erings­­skydd (drm) vara låsta till en viss le­ve­rantör av e-böcker. De spe­ci­ella läs­­platt­or­na har ut­­veck­lats för att vara bil­lig­are, mer an­­­vändar­vänliga och skon­­sam­mare mot ögonen än vanliga datorer och mobil­tele­foner. När de första läs­­platt­or­na kom fanns inte surf­plattor. Så små­ningom har surf­plattor och läs­plattor blivit allt mer lika var­­andra, och det är troligt att läs­­plattor succes­sivt för­­svinner som en särskilt ka­te­gori. – Jäm­för med lär­platta. – Läs också om pro­­jektet World­reader.

Kindle

läsplatta från Amazon, släppt i november 2007. – Kindle finns också som program för persondatorer och mobil­telefoner. – Kindle är en hand­hållen läs­platta med bild­skärm av elektroniskt papper. Kindle kombineras med ett ut­bud av böcker, tidningar och tid­skrifter i elektroniskt format. Läsplattan kommunicerar med Amazons e-bok­handel via mobil­telefon­nätet. I USA an­vänds ett sär­skilt nät, Whisper­net. Kindle an­vänder ett särskilt filformat, azw. – Kindle blev kontro­versiellt sommaren 2009 när Amazon, på grund av problem med upp­hovs­rätten, utan för­varning raderade kundernas exemplar av boken 1984 av George Orwell. Kunderna fick pengarna tillbaka, men många reagerade kraftigt på att de inte äger böckerna som de har be­talat för. Det är också möjligt för Amazon att ändra texten i köpta böcker i efter­hand. – Se artikel i New York Times (länk). – Läs mer om Kindle på kindle.amazon.com. – Läs också om Kindroid. – I september 2011 släppte Amazon surfplattan* Kindle Fire. Den kan givet­vis också an­vändas som läs­platta. – Kindle Un­limited är Amazons abonnemangs­tjänst för e-böcker. – Ordet: Kindle betyder ’tända’ [eld], i överförd bemärkelse också ’väcka’, ’egga’.

iriver Story

läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, ut­veck­lad av det syd­ko­re­anska före­taget iriver (länk). – iriver Story visar e‑böcker i formatet Epub och klarar dessutom do­ku­ment i alla vanliga format. Den har in­byggd musik­spelare och ett tangent­bord som man kan använda för att göra an­teck­ningar. 2010 kom en version som kan inter­net­an­slutas med wi‑fi. iriver inledde sommaren 2011 ett sam­arbete med Google om e-böcker. – Se irivers webb­plats (länk).

[läsplattor] [ändrad 20 juli 2017]