allmän handling

(official document) – i svensk lag: all information som myndig­heter har till­­gång till eller fram­ställer vid besluts­fattande. Undan­tag är rent muntlig information. – Som allmän handling räknas allt som har:

  • – för­fattats eller;
  • – samman­ställts på en myndig­het;
  • – skickats från en myndig­het till en person, en organisation eller till en annan myndig­het, eller som har:
  • – kommit in till en myndig­het.

– Allmänna handlingar är text, oavsett om texten finns på papper eller i en dator, men också bok­föring, statistik, foton, bilder, kartor, ljud- och film­­inspel­ningar och annat som har att göra med myndig­hetens verk­sam­het. – Det spelar inte någon roll om informationen har skickats privat till en tjänste­­mans hem­adress: om informationen har betydelse för myndig­hetens verk­samhet är den ändå allmän handling. – All­­männa handlingar är normalt offentliga handlingar (public records), det vill säga att de kan visas för alla som vill se dem, men de kan också vara hemliga. Alla all­männa handlingar ska diarie­­föras, vare sig de är offentliga eller hemliga. Vem som helst har rätt att begära att få läsa och kopiera en allmän hand­ling. Det är den tjänste­­man som har hand om handlingen som avgör ifall handlingen kan lämnas ut eller ska vara hemlig. – Hur all­­männa hand­lingar ska hanteras regleras i Tryck­­frihets­för­ord­ningen. – Det har länge varit en tviste­­fråga ifall information som på begäran samman­­ställs genom sökningar i myndig­­heters data­­baser ska räknas som allmän handling, men numera är de flesta överens om att sådana samman­­ställningar ska lämnas ut, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det. – Språkligt: Varför heter det handling? Det är ju dokument (i vid bemärkelse). Förklaringen är att en romersk ämbetsmans göranden och låtanden sammanställdes i en bok som kallades för ämbetsmannens acta, det vill säga hans gärningar eller handlingar. Att ”lägga något ad acta” eller ”till handlingarna” var alltså att lägga det i boken, eller kanske snarare i arkivet. Detta har lett till att dokument på svenska kallas för handlingar.

[juridik] [tryckfrihet] [ändrad 10 april 2017]

NIC

  1. – New internet computer – en enkel och billig dator utan hårddisk, avsedd enbart för internetanslut­ning. Den lanserades sommaren 2002 av New internet computer company, som ägdes av Oracles chef Larry Ellison. Företaget lades ned efter ett par år. – Jämför med Chromebook;
  2. förkortning för Nationellt it‑brottscentrum – se Swedish cybercrime center.

[datorer] [förkortningar på N] [it-relaterad brottslighet] [myndigheter] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 14 september 2021]

Xenon

en sökmotor som letar efter misstänkt skattefusk på internet. – Xenon är en spindel som genomsöker auktionssajter, pokersajter och andra webbplatser där pengar byter ägare. Syftet är att upptäcka skattepliktiga transaktioner. – Projektet startades av nederländska skatteverket 2004 och används nu av skatteverken i flera andra länder. – Svenska skatteverket har haft ett eget, liknande program, men började använda Xenon 2007, se pressmeddelande (borttaget). – Läs mer i Wired (länk). – Namnet: Xenon är en ädelgas, Xe, som bland annat används i ett slags lampor.

[it-relaterad brottslighet] [myndigheter] [ändrad 24 april 2018]

Försvarets radioanstalt

FRA – en svensk under­rättelse­tjänst som samlar in infor­ma­tion från elektronisk kommunikation (signalspaning). – Fram till 2009 fick FRA enbart avlyssna radiomeddelanden. Från 2009 har FRA också rätt att avlyssna med­delan­den som sänds i kabel, alltså e‑post, webb­sidor, telefonsamtal och fax. Lagen röst­a­des igenom i juni 2008, se FRA‑lagen. – FRA är, trots namnet, fri­stå­ende från försvarsmakten, och har funnits sedan 1942. – FRA ingår i Natio­nellt centrum för terror­hot­bedöm­ning, NCT. – Se fra.se. – Läs också om FRA:s trafik­data­bas Titan och om Statens inspektion för försvarsunder­rättelse­verk­sam­heten, SIUN, som granskar FRA. – Se också Echelon, Fourteen eyes och Prism. – Artikeln ”Swedish kings of cyberwar” från december 2016 i New York review of books om samarbete mellan FRA och, främst, NSA, se denna länk.

[underrättelseverksamhet] [ändrad 5 juni 2017]