FRA-lagen

även: signalspanings-lagen – en lag som ger FRA rätt att av­­­läsa e‑post och annan elek­­tro­­nisk kommunika­tion som passerar Sveriges gräns i kabel. – Lagen antogs av riks­­dagen i juni 2008, och ändringar röstades igenom i oktober 2009. I november 2012 bestämde riks­­dagen att även polisen och Säpo ska kunna få upp­­gifter från FRA:s signal­­spaning, se här. – I juli 2019 prövas FRA-lagen av Europadomstolens högsta instans – mer här nedanför. – Det ursprung­liga lag­­för­slaget var Proposition 2006/07:63, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (länk). – Lagförslaget mötte kraftigt motstånd, eftersom det innebar att brev­­hemlig­heten av­skaffades, och det ledde till att företag flyttade, eller hotade att flytta, sina servrar utanför Sverige. Lagen förbereddes av den socialdemokratiska regeringen på 00‑talet, men lades fram för omröstning i juni 2007 av den dåvarande Alliansregeringen. På begäran av Social­demo­krat­erna sköts omröstningen upp till juni 2008. Lagen röstades då igenom i riks­dagen, men efter invändningar gjordes en del ändringar som röstades igenom i oktober 2009. Den slutliga lagtexten finns på denna länk. – Organisationen Centrum för rättvisa (centrumforrattvisa.se) anmälde FRA-lagen till Europadomstolen sommaren 2008. Tio år senare kom ett utslag från Europadomstolens lägre instans. Där fastslogs att lagen hade brister, men på det hela taget var godtagbar; avgörandet hänsköts sedan till Europadomstolens högre instans (”Grand chamber”) som tog upp ärendet den 10 juli 2019, men det kan dröja upp till ett år innan det kommer ett utslag. (Se Centrum för rättvisas webbsidor och Europadomstolens webbsidor.) – Läs också om FRA:s trafikdata­bas Titan. – Läs också om ACTA, Datalagringsdirektivet, Echelon, Gallo­rapporten, Hadopi, IPRED, Polismetod­utredningen, RIPA, Stockholmsprogrammet, Tele­kom­paketet, SOPA och Indect.

[avlyssning] [lagar] [underrättelseverksamhet] [ändrad 15 juli 2019]