offentlig handling

allmän handling som inte är hemlig. – Allmänna handlingar är som regel offentliga, men i vissa fall kan de hemlig­stämplas. (Att en handling – ett dokument – är allmänt innebär att det har upprättats på en statlig, regional eller kommunal myndighet eller har tagits emot eller avsänts av en myndighet; att det är offentligt innebär att det dessutom inte finns några lagliga hinder för att lämna ut det.) Matematiskt: Offentliga handlingar är en delmängd av allmänna handlingar. – På engelska: public document. – Se också offentlighetsprincipen.

[juridik] [tryckfrihet] [öppen information] [ändrad 29 augusti 2022]

datadelning

(data sharing) – det att en person eller organisation gör sina data tillgängliga för andra. Det handlar då ofta om forskningsdata, mätdata och annat som är användbart för vetenskapliga eller statistiska ändamål:

 1. – allmänt: datamängden görs tillgänglig för andra användare, antingen i en begränsad grupp eller generellt; jämför med fildelning;
 2. – utbyte av data: två eller flera organisationer kommer överens om att ha gemensam tillgång till allas data;
 3. – om mobilabonnemang: mobildatadelning – flera abonnenter delar på samma pott för mobil­data.

[data] [fildelning] [mobilt] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

PSI-direktivet

ett EU‑direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjligheten att köpa stora datamängder för att an­vända dem i kommersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen. – På engelska: Directive on the re‑use of public sector information. 

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 20 september 2020]

öppna data

data som är tillgängliga för alla. – Enligt den strikt principiella synen på öppna data får inga inskränkningar som avgifter, patent eller upphovsrätt finnas. Som data räknas här all slags information: text, statistik, dokument, bilder, ljud. Uttrycket öppna data an­vänds främst om data som finns hos myndigheter (se också offentlighetsprincipen och PSI‑lagen), men det kan också an­vändas om data som finns hos andra organisationer. Begreppet öppna data har bland annat specificerats av Open knowledge foundation, se okfn.org, svenska opengov.se och Open data institute. – På engelska: open data.

[öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

offentlighetsprincipen

allas rätt att läsa dokument och se annan information på statliga och kommunala myndig­­heter i Sverige. – Den rätten är reglerad i Tryckfrihetsförordningen och ingår alltså i Sveriges grund­lagar. Vem som helst har rätt att gå in på en myndighet och begära att få se dokument. Man behöver inte legitimera sig, och man behöver inte motivera att man vill se dokumenten. – Alla dokument på en myndighet ska finnas förtecknade i ett diarium. Innehållet i vissa dokument ska hållas hemligt, nämligen främst sådant som gäller privata (medicinska eller sociala) förhållanden eller som har militär eller diplomatisk betydelse, men grund­­regeln är att allt är öppet. Om en tjänsteman anser att ett dokument inte ska lämnas ut måste hon ge den som har begärt ut dokumentet möjlighet att över­­klaga. – I lag­­texten kallas inte bara skriftliga dokument, utan ocksåannan information (foton, kartor, filmer, ljud­­inspel­ningar) för handlingar. Allt sådant är allmänna handlingar. Dokument som kan lämnas ut kallas för offentliga handlingar. (”Allt” är alltså allmän handling, sedan kan man diskutera vilka allmänna handlingar som också är offentliga handlingar, alltså som kan lämnas ut.) – Som all­männa handlingar räknas:

 • – brev (inklusive e‑post och fax) som har kommit in till myndigheten;
 • – brev (inklusive e‑post och fax) som har skickats från myndig­heten;
 • – dokument som har över­lämnats från en myndig­het till en annan;
 • – det är inne­hållet i dokumenten som avgör ifall de är allmän handling. Man kan alltså inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka brev till en tjänste­mans hem­adress. Om inne­hållet berör myndighetens verk­sam­het är brevet ändå allmän handling;
 • – dokument som är expedierade på myndig­heten, alltså som har gjorts färdiga – till exempel sammanträdesprotokoll som är under­tecknade och justerade. (Halv­färdiga skrivelser är alltså inte allmän handling);
 • – foton, kartor, filmer, ljud­inspel­ningar, data­filer, statistik och annat enligt samma principer som skrivet material.

– Som allmänna handlingar räknas inte:

 • – reklambroschyrer och liknande som har lämnats in till myndigheten, men som uppenbarligen inte riktar sig specifikt till myndigheten;
 • – halvfärdiga dokument och färdiga dokument som ännu inte har expedierats.

– På engelska heter det the principle of public access to official documents. – Offent­­lig­hets­principen motsvaras i USA av Freedom of information act (som är vanlig lag, inte grund­­lags­fäst som i Sverige). – Se också öppna data.

[lagar] [tryckfrihet] [öppen information] [ändrad 25 april 2019]