öppen tillgång

(open access) – tillgång till information för alla utan hinder. – I öppen tillgång ingår att alla ska ha frihet att sprida informationen vidare, men det ska då göras utan ändringar, och man ska ange upphovspersonernas namn. Uttrycket används mest, men inte enbart, om forskningsrön. (Inom forskning har det länge setts som ett problem att vetenskapliga tidskrifter begränsar tillgången till vetenskapliga artiklar genom att kräva avgifter för läsning, även på webben.) – Öppen tillgång innebär att informationen ska vara tillgänglig gratis och att vem som helst ska kunna läsa den, citera den och hänvisa till den samt sprida den vidare. Det finns flera definitioner av öppen tillgång, och de flesta anser att upphovspersonens ideella upphovsrätt bör gälla även med öppen tillgång. Upphovspersonen har alltså även i öppen tillgång rätt att bli omnämnd som upphovsperson till informationen, och har lagligt skydd mot förvrängningar och mot stöld av upphovsrätten. – Se Kungliga bibliotekets sidor om öppen tillgång och KB:s rekommendationer om öppen tillgång.

[forskning] [gratis] [publicering] [öppen information] [ändrad 6 september 2020]

offentlig handling

allmän handling som inte är hemlig. – Allmänna handlingar är som regel offentliga, men i vissa fall kan de hemlig­stämplas. (Att en handling – ett dokument – är allmänt innebär att det har upprättats på en statlig, regional eller kommunal myndighet eller har tagits emot eller avsänts av en myndighet; att det är offentligt innebär att det dessutom inte finns några lagliga hinder för att lämna ut det.) Matematiskt: Offentliga handlingar är en delmängd av allmänna handlingar. – På engelska: public document. – Se också offentlighetsprincipen.

[juridik] [tryckfrihet] [öppen information] [ändrad 29 augusti 2022]

datadelning

(data sharing) – det att en person eller organisation gör sina data tillgängliga för andra. Det handlar då ofta om forskningsdata, mätdata och annat som är användbart för vetenskapliga eller statistiska ändamål:

  1. – allmänt: datamängden görs tillgänglig för andra användare, antingen i en begränsad grupp eller generellt; jämför med fildelning;
  2. – utbyte av data: två eller flera organisationer kommer överens om att ha gemensam tillgång till allas data;
  3. – om mobilabonnemang: mobildatadelning – flera abonnenter delar på samma pott för mobil­data.

[data] [fildelning] [mobilt] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

PSI-direktivet

ett EU‑direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala myndigheter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas databaser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjligheten att köpa stora datamängder för att an­vända dem i kommersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen. – På engelska: Directive on the re‑use of public sector information. 

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 20 september 2020]

öppna data

data som är tillgängliga för alla. – Enligt den strikt principiella synen på öppna data får inga inskränkningar som avgifter, patent eller upphovsrätt finnas. Som data räknas här all slags information: text, statistik, dokument, bilder, ljud. Uttrycket öppna data an­vänds främst om data som finns hos myndigheter (se också offentlighetsprincipen och PSI‑lagen), men det kan också an­vändas om data som finns hos andra organisationer. Begreppet öppna data har bland annat specificerats av Open knowledge foundation, se okfn.org, svenska opengov.se och Open data institute. – På engelska: open data.

[öppen information] [ändrad 14 maj 2018]