accelerated processing unit

(APU) – huvudprocessor med extra speci­ali­se­rade funk­tioner, till exempel med inte­gre­rad grafik­pro­ces­sor. Genom att kombi­nera huvud­pro­ces­sorn och grafik­pro­ces­sorn i samma krets ökar man över­förings­hastig­heten mellan dem och minskar ström­för­bruk­ningen. Termen an­vänds ofta om pro­ces­sorer av­sedda för bärbar ut­rust­ning som surf­plattor.

[processorer] [ändrad 9 oktober 2018]