Access to memory

AtoM – ett program för arkivering. In­for­ma­tion som har arki­ve­rats med AtoM är till­gäng­ligt genom webben, och följer stan­darder för arki­ve­ring. Pro­gram­met är skrivet i öppen käll­kod. Det kan laddas ner från accesstomemory.org.

[arkiv och bibliotek] [ändrad 8 oktober 2018]