Algol

(Algorithmic language) – ett program­språk avsett för mate­­ma­tik, ut­vecklat på 1950-talet. Det fick aldrig stor spridning utanför matematikernas krets och hade dessutom nackdelen att språket fanns i många utföranden som inte alltid var kompatibla. Oftast menar man versionen Algol 60 när man talar om Algol. – Algol införde flera nyheter som sedan dess har blivit vanliga i programspråk. – Se Wikipedia.

[programspråk] [ändrad 20 april 2018]