authorization

– se behörighet, även behörighetskontroll: to have authorization [to do something] betyder att ha be­hör­ig­het [att göra något]; authorization, auktorisering, står också för processen att tilldela någon behörighet eller att kontrollera behörigheten. – Språkligt: I vanlig svenska används inte ordet auktorisering i betydel­sen att tilldela behörighet när det gäller it‑system. Att vara auktoriserad är att ha intygad kompetens efter utbildning och examen.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 20 januari 2016]