nätneutralitet

(network neutrality) – principen att internet ska behandla all kommunikation lika. Inter­­net­­­opera­tör­er ska alltså inte ta hän­­syn till vem som är av­­­sändare, vem som är mot­­­­tagare eller till vad med­­de­landena innehåller. – Principen om nät­neutralitet har tillämpats sedan inter­net skapades, även om själva ordet till­kom först i början av 00‑talet. – Principen har ifrågasatts, bland annat med hän­visning till allmänningens tragedi: om man inte skiljer mellan ton­åringar som laddar ner lång­filmer och företagskommunika­tion blir, enligt denna argumentation, inter­net ineffektivt för alla. – Nätneutralitet är lag i flera länder, och diskuterades först våren 2006 i USA:s kongress. Amerikanska FCC:s dåvarande chef Julius Genachowski uttalade sig 2009 för nät­neutralitet. Men i april 2010 fastställde en amerikansk dom­stol att FCC inte har rätt att lägga sig i hur nätoperatörerna hanterar trafiken. Nätneutraliteten fick ändå stöd från högsta nivå i november 2014, då president Obama uttalade sig till stöd för nätneutralitet, se Vita husets blogg (länk). – Genachowskis efter­trädare Tom Wheeler förespråkade också nätneutralitet i en artikel i Wired 2015 (länk). – I februari 2015 införde FCC bestämmelser som jäm­ställer bredband med allmänna nyttig­heter som telefoni, vilket inskränker opera­törernas möjlighet att filtrera och begränsa abonnenternas tillgång till infor­mation på nätet. Det sågs som en seger för principen om nät­neutra­litet. FCC kallade det också för Open Internet, se detta dokument. Under president Trump har FCC under chefen Ajit Pai tagit avstånd från nätneutralitet, se detta uttalande, och den 14 december 2017 beslut FCC:s styrelse att avskaffa kravet på nätneutralitet. Men i maj 2018 röstade USA:s senat igenom ett förslag om att återställa nätneutraliteten. Kalifornien och flera andra delstater har gått emot FCC och lagstiftat, eller kommer att lagstifta, om krav på nätneutralitet. – Europaparlamentet beslöt i oktober 2015 att införa nätneutra­litet i EU. Men beslutet har kriti­se­rats därför att det tillåter att nätoperatörerna pri­ori­terar viss trafik om det inte sker på be­kost­nad av andra. Be­slutet är en kompromiss mellan Europaparla­mentets krav på total nätneutralitet och minister­rådets krav på att låta operatörerna be­stämma. – Läs mer i Wikipedia. – Se också Measure­ment Lab. – Kritiska synpunkter på nätneutralitet finns i en artikel i Wired (länk).

[internet] [ändrad 3 september 2018]

Dagens ord: 2014-11-14