elektromagnetisk strålning

ljus och radiovågor är de mest kända formerna av elektro­magnetisk strålning. – Elektromagnetisk strålning överför energi som realiseras som ljus, värme eller elektrisk ström. Andra former av elektro­magnetisk strålning former är mikro­vågor, röntgen­strålning och radioaktiv strålning. – Elektro­magnetisk strålning ska inte för­växlas med elektro­magnetiska fält, även om de två fenomenen hör ihop. – Elektromagnetisk strålning uppstår när elektroner ändrar hastig­het eller riktning. Det uppstår till exempel i växelströms­ledningar. Strålningen, som mäts i hertz, överför energi med ljusets hastig­het. – De flesta formerna av elektromagnetisk strålning på jordytan är oskadliga i normala doser, och vi märker dem som ljus eller värme. Det finns dock farhågor om att även omärkliga doser av mikro­vågor, till exempel från mobil­tele­foner, kan skada människor. – Till den elektromagnetiska strålningen räknas även så kallad joniserande strålning, alltså röntgen­strålning och radio­aktiv strålning, som även i små doser är skadlig för människor. Sådan strålning ska inte för­växlas med strålningen från vanliga elektriska och elektroniska apparater. – Läs mer på Strålskyddsinstitutets webb­sidor: länk.

[fysik] [ändrad 4 september 2018]