elektronisk bevisanskaffning

(e-discovery, electronic discovery) – sökande efter och fram­läggande av elektro­nisk infor­ma­tion som kan an­vändas som be­vis­ning i tviste­mål. – Discovery kan här över­sättas med fram­läggande eller yppande, och är en juridisk term för skyl­dig­heten för parterna i ett tviste­mål att lämna ut information till mot­parten, om den kan an­vändas som be­visning. När­maste svenska juri­diska mot­svarig­het är edition. Den termen är oanvänd­bar för icke‑jurister, efter­som edition oftast har en helt annan be­tydelse. Efter­som de företag som ägnar sig åt e‑dis­covery inte enbart arbetar med infor­ma­tion som mot­parten lämnar ut, utan också aktivt söker be­vis­ning i elek­tro­nisk form på andra ställen, är elek­tro­nisk bevisanskaffning en tyd­ligare översättning.

[juridik] [ändrad 24 september 2018]

Dagens ord: 2015-09-05