FTE

förkortning för full‑time employment, full‑time employee, full‑time equivalent. – An­vänds om köpta tjänster där hel- eller del­tids­arvoderad inhyrd personal (konsulter) sköter arbetsupp­gifter åt uppdragsgivaren. – Full‑time equivalent – helårstjänst – syftar på att del­tids­tjänster räknas om till heltidstjänster (till exempel att två halvtider räknas som en heltid).

[arbetsmarknad] [förkortningar på F] [ändrad 24 mars 2021]