funktionsglidning

(function creep) – förändring av hur något används eller utvecklas jämfört med vad som var meningen från början; i synner­het om det är en oönskad eller otillåten för­ändring. Funk­tions­glidning är vanligt i utvecklingsprojekt: inrikt­ningen för­ändras i för­hål­lande till de ur­sprung­liga planerna utan att beställaren har bett om det. – Jäm­för med feature creep.

[systemutveckling] [ändrad 17 maj 2018]